Inkoopregeling

De inkoopregeling stopt per 31 december 2020. Lees hier wat de gevolgen zijn.


De inkoopregeling is een overgangsregeling voor werknemers (deelnemer schilder en deelnemer overige werknemers). Hier leest u of de inkoopregeling voor uw werknemer geldt. Ook leggen wij u uit wat deze regeling precies inhoudt.

Sinds 2006 is er een nieuwe pensioenregeling. In deze regeling kan minder pensioen worden opgebouwd dan onder de oude regeling het geval was. Om diegenen die op dat moment deelnemer waren (en die aan de voorwaarden voldoen) te compenseren, is het verschil omgezet in een voorwaardelijk pensioen. Deze aanvulling op ouderdomspensioen wordt de inkoopregeling genoemd.

Wat houdt de inkoopregeling in en geldt deze voor uw werknemer?

Geldt de inkoopregeling voor uw werknemer?

De inkoopregeling geldt uitsluitend voor werknemers (deelnemer schilder of deelnemer overige werknemers ) die:

  • geboren zijn op of na 1 januari 1950, 
  • op 31 december 2005 en op 1 januari 2006 deelnemer waren bij BPF Schilders.

Neemt uw werknemer na 1 januari 2006 deel aan de pensioenregeling bij BPF Schilders? Dan heeft hij geen recht op de inkoopregeling.

Uitzondering hierop vormen de deelnemers die gebruik maken van de wederkerigheidsafspraken tussen BPF Schilders en BpfBOUW. Zij kunnen in aanmerking komen voor de inkoopregeling.

Download Voorwaarden Inkoopregeling

Hoe weet uw werknemer of hij recht heeft op de inkoopregeling?

Als uw werknemer in aanmerking komt voor de inkoopregeling, dan ziet hij dit bedrag terug op zijn pensioenoverzicht. Het pensioenoverzicht krijgt hij eenmaal per jaar toegezonden.

Hoe is de inkoopregeling berekend?

Op 1 januari 2006 is de huidige pensioenregeling in werking getreden. Op dát moment is eenmalig het tekort berekend tussen de waarde van de te bereiken pensioenaanspraken in de nieuwe pensioenregeling (inclusief vroegpensioen backservice), ten opzichte van de waarde van de te bereiken pensioenaanspraken in de oude pensioenregeling. Dit tekort is de inkoopregeling.

Bouwt uw werknemer pensioen op in de inkoopregeling?

Nee, hij bouwt geen pensioen op in de inkoopregeling. Op 1 januari 2006 is de nieuwe pensioenregeling ingegaan. Op 1 januari 2006 is eenmalig het tekort berekend tussen de waarde van de te behalen aanspraken in de nieuwe regeling ten opzichte van de te behalen aanspraken in de oude regeling. Dit tekort is door BPF Schilders voor hem 'ingekocht', maar nog niet gefinancierd.

Het toekennen van de rechten vanuit de inkoopregeling is een voorwaardelijk recht. Toekenning van deze rechten vindt plaats na 15 jaar, gerekend vanaf 1 januari 2006, voor zover is voldaan aan de voorwaarden. En voor zover de financiën van het pensioenfonds hiervoor toereikend zijn. De wettelijke voorwaardelijkheidsverklaring van BPF Schilders is hierop van toepassing.

Heeft uw werknemer recht op de inkoopregeling als hij voor 2021 met pensioen gaat?

Gaat uw werknemer voor 1 januari 2021 met pensioen en voldoet hij aan de voorwaarden? Dan kan hij recht hebben op de volledige inkoopregeling. Het bestuur besluit jaarlijks of deelnemers die in het daarop volgende jaar pensioneren, een (volledig) recht toegekend kunnen krijgen. 

Hoe wordt de inkoopregeling gefinancierd?

Om de inkoopregeling te kunnen financieren, wordt over het loon van uw werknemer een premie voor de overgangsregeling (ook wel OVOP-premie genoemd) betaald. Hij betaalt 50% van deze premie en u als werkgever de andere 50%.

Behoudt uw werknemer het recht op de inkoopregeling als hij nu de bedrijfstak verlaat?

Per 1 januari 2015 zijn de voorwaarden versoepeld en raakt uw werknemer het recht op de inkoopregeling niet meer kwijt als hij de bedrijfstak verlaat.

Wat zijn de gevolgen voor het recht op de inkoopregeling als uw werknemer een WW-uitkering krijgt?

Komt uw werknemer in de WW terecht? Per week 1 van 2015 zijn de voorwaarden versoepeld en vervalt het recht op de inkoopregeling niet meer als hij de bedrijfstak verlaat.

Wordt uw werknemer ondernemer zonder personeel? Blijft hij dan recht houden op de inkoopregeling?

Voorheen verviel het recht op de inkoopregeling als een werknemer voor zichzelf begon. Sinds 1 januari 2015 zijn de voorwaarden van de regeling versoepeld. Wordt hij zelfstandig ondernemer en had hij daarvoor recht op de inkoopregeling? Dan behoudt hij dat recht.


Download Voorwaarden Inkoopregeling