Inkoopregeling

De inkoopregeling is een overgangsregeling voor werknemers (deelnemer schilder en deelnemer overige werknemers). Hier leest u of de inkoopregeling voor u geldt. Ook leggen wij u uit wat deze regeling precies inhoudt.

Sinds 2006 is er een nieuwe pensioenregeling. In deze regeling kunt u minder pensioen opbouwen dan onder de oude regeling het geval was. Om degene die op dat moment deelnemer waren (en die aan de voorwaarden voldoen) te compenseren, is het verschil omgezet in een voorwaardelijk pensioen. Deze aanvulling op uw ouderdomspensioen wordt de inkoopregeling genoemd.

Wat houdt de inkoopregeling in en geldt deze voor u?

Geldt de inkoopregeling voor mij?

De inkoopregeling geldt uitsluitend voor werknemers (deelnemer schilder of deelnemer overige werknemers ) die:

  • geboren zijn op of na 1 januari 1950, 
  • op 31 december 2005 en op 1 januari 2006 deelnemer waren bij BPF Schilders.

Neemt u na 1 januari 2006 deel aan de pensioenregeling bij BPF Schilders? Dan heeft u geen recht op de inkoopregeling.

Uitzondering hierop vormen de deelnemers die gebruik maken van de wederkerigheidsafspraken tussen BPF Schilders en BpfBOUW. Zij kunnen in aanmerking komen voor de inkoopregeling.

Download Voorwaarden Inkoopregeling

Hoe weet ik of ik recht heb op de inkoopregeling?

Als u in aanmerking komt voor de inkoopregeling, dan ziet u dit bedrag terug op uw pensioenoverzicht. Het pensioenoverzicht krijgt u eenmaal per jaar toegezonden.

Hoe is de inkoopregeling berekend?

Op 1 januari 2006 is de huidige pensioenregeling in werking getreden. Op dát moment is eenmalig het tekort berekend tussen de waarde van de te bereiken pensioenaanspraken in de nieuwe pensioenregeling (inclusief vroegpensioen backservice), ten opzichte van de waarde van de te bereiken pensioenaanspraken in de oude pensioenregeling. Dit tekort is de inkoopregeling.

Bouw ik pensioen op in de inkoopregeling?

Nee, u bouwt geen pensioen op in de inkoopregeling. Op 1 januari 2006 is de nieuwe pensioenregeling ingegaan. Op 1 januari 2006 is eenmalig het tekort berekend tussen de waarde van de te behalen aanspraken in de nieuwe regeling ten opzichte van de te behalen aanspraken in de oude regeling. Dit tekort is door BPF Schilder voor u 'ingekocht', maar nog niet gefinancierd.

Het toekennen van de rechten vanuit de inkoopregeling is een voorwaardelijk recht. Toekenning van deze rechten vindt plaats na 15 jaar, gerekend vanaf 1 januari 2006, voor zover is voldaan aan de voorwaarden. En voor zover de financiën van het pensioenfonds hiervoor toereikend zijn. De wettelijke voorwaardelijkheidsverklaring van BPF Schilders is hierop van toepassing.

Heb ik recht op de inkoopregeling als ik voor 2021 met pensioen ga?

Gaat u voor 1 januari 2021 met pensioen en voldoet u aan de voorwaarden? Dan kunt u recht hebben op de volledige inkoopregeling. Het bestuur besluit jaarlijks of deelnemers die in het daarop volgende jaar pensioneren, een (volledig) recht toegekend kunnen krijgen. 

Hoe wordt de inkoopregeling gefinancierd?

Om de inkoopregeling te kunnen financieren, wordt over uw loon een premie voor de overgangsregeling (ook wel OVOP-premie genoemd) betaald. U betaalt 50% van deze premie en uw werkgever de andere 50%.

Behoud ik het recht op de inkoopregeling als ik nu de bedrijfstak verlaat?

Per 1 januari 2015 zijn de voorwaarden versoepeld en raakt u het recht op de inkoopregeling niet meer kwijt als u de bedrijfstak verlaat.


Heeft u een WW-uitkering?

Wat zijn de gevolgen voor het recht op de inkoopregeling als ik een WW-uitkering krijg?

Komt u onverhoopt in de WW terecht? Per week 1 van 2015 zijn de voorwaarden versoepeld en vervalt het recht op de inkoopregeling niet meer als u een WW-uitkering krijgt.


Wordt u ondernemer?

Ik word ondernemer zonder personeel. Blijf ik dan recht houden op de inkoopregeling?

Voorheen verviel het recht op de inkoopregeling als u voor uzelf begon. Sinds 1 januari 2015 zijn de voorwaarden van de regeling versoepeld. Wordt u zelfstandig ondernemer en had u daarvoor recht op de inkoopregeling? Dan behoudt u dat recht.


Download Voorwaarden Inkoopregeling