Inkoopregeling

De inkoopregeling is een overgangsregeling voor werknemers. Hier leest u of de inkoopregeling voor u geldt. Ook leggen wij u uit wat deze regeling precies inhoudt.

Sinds 2006 is er een nieuwe pensioenregeling. In deze regeling kunt u minder pensioen opbouwen dan tot en met 2005 het geval was. Om degene die op dat moment als werknemer deelnemer was (en die aan de voorwaarden voldoet) te compenseren, is het verschil omgezet in een voorwaardelijk pensioen. Deze aanvulling op het ouderdomspensioen wordt de inkoopregeling genoemd.

Wat houdt de inkoopregeling in en geldt deze voor u?

Geldt de inkoopregeling voor mij?

De inkoopregeling geldt uitsluitend voor werknemers  die:

  • geboren zijn op of na 1 januari 1950,
  • op 1 januari 1998, 31 december 2005 en op 1 januari 2006 deelnemer waren bij BPF Schilders.

Bent u na 1 januari 2006 deelnemer geworden aan de pensioenregeling bij BPF Schilders? Dan heeft u geen recht op de inkoopregeling.

Uitzondering hierop vormen de werknemers die gebruik maken van de wederkerigheidsafspraken tussen BPF Schilders en BPF Bouw. Zij kunnen in aanmerking komen voor de inkoopregeling.

Wat houdt wederkerigheid in?
Deelnemers die ná 1 januari 2006 deelnemer zijn geworden en geen pensioen hebben opgebouwd in de regeling vóór 2006 bij BPF Schilders, hebben in eerste instantie geen recht op de inkoopregeling.

Het kan zijn dat u toch recht heeft op de inkoopregeling, ook als u ná 1 januari 2006 deelnemer bent geworden bij BPF Schilders. Dit is het geval als u op 1 januari 2006 onder de CAO Bouw viel. Tussen BPF Bouw en BPF Schilders zijn zogeheten wederkerigheidsafspraken gemaakt. De perioden gewerkt onder de ene CAO worden dan gezien als perioden gewerkt onder de andere CAO (mits uiteraard sprake is geweest van het betalen van premies bij het betreffende pensioenfonds).

Wat zijn de overige voorwaarden?
Naast deelnemer zijn op 31 december 2005 en 1 januari 2006 moet u ook deelnemer zijn op 1 januari 1998. Uw verzoek om het recht op de inkoopregeling te beoordelen op basis van de wederkerigheidsafspraken, moet u uiterlijk 30 juni 2021 schriftelijk - per post of per e-mail - hebben ingediend.

Welke gegevens moet u aanleveren?
Om te beoordelen of u recht heeft op de inkoopregeling hebben wij de volgende gegevens van u nodig:

  • uw deelname periode(n) bij BPF Bouw (vanaf start) tot heden;
  • uw pensioenloon BPF Bouw op 2 januari 2006;
  • uw opgebouwde ouderdoms- partner- en vroegpensioen BPF Bouw per 2 januari 2006.

Download Voorwaarden Inkoopregeling

Wat heeft het bestuur over de inkoopregeling besloten

Het bestuur heeft besloten om 95% van het voorwaardelijk pensioen per 31 december 2020 in te kopen. Rond de zomer van 2021 wordt besloten over welk deel van het bedrag dat nog niet is ingekocht (maximaal 5%), per 31 december 2020 alsnog wordt ingekocht. Hiertoe is besloten omdat de financiële positie van het potje voor deze aanvulling nu nog niet volledig bekend is. In onze pensioenplanner op Infodesk www.bpfschilders.nl/infodesk ziet u dat uw opgebouwde ouderdomspensioen is opgehoogd met 95% van uw voorwaardelijke aanvulling. Het nog niet ingekochte bedrag (maximaal 5%) ziet u hier niet staan.

Waar kan ik zien of ik recht heb op de inkoopregeling? En zo ja, hoe hoog is deze aanvulling?

Bekijk uw Uniform Pensioenoverzicht 2020 die u vorig jaar heeft ontvangen. Hierop staat of u recht heeft op de voorwaardelijke aanvulling en hoe hoog deze aanvulling is.

Hoe is de inkoopregeling berekend?

Op 1 januari 2006 is de huidige pensioenregeling in werking getreden. Op dát moment is eenmalig het tekort berekend tussen de waarde van de te bereiken pensioenaanspraken in de nieuwe pensioenregeling (inclusief vroegpensioen backservice), ten opzichte van de waarde van de te bereiken pensioenaanspraken in de oude pensioenregeling. Dit tekort is de inkoopregeling.

Ik ga vanaf 1 januari 2021 met pensioen en nu?

Gaat u vanaf 1 januari 2021 met (vervroegd) pensioen? Dan ontvangt u vanaf de ingangsdatum van uw pensioen de 95% van het voorwaardelijke pensioen dat op uw Uniform Pensioenoverzicht 2020 staat (zie uitleg bij de vorige vraag). Heeft het bestuur een besluit genomen over de resterende 5%? Dan informeren wij u per brief met hoeveel euro uw pensioen nog wordt verhoogd. Deze verhoging werkt terug tot de ingangsdatum van uw ouderdomspensioen.


Download Voorwaarden Inkoopregeling