Privacystatement BPF Schilders

Maart 2021

Zorgvuldig en vertrouwelijk omgaan met uw persoonsgegevens vindt
BPF Schilders heel belangrijk. Zo houden wij ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij registreren en verwerken uw persoonsgegevens voor onze dienstverlening.

Hieronder leggen wij u in de vorm van vraag en antwoord uit welke persoonsgegevens wij registreren en hoe wij daarmee omgaan. U leest daarnaast hoe u bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens. Ook leest u meer over de beveiliging en geheimhouding van uw persoonsgegevens. 

Wat zijn cookies en wat doen wij er mee?

Onze website maakt gebruik van cookies. Kleine tekstbestandjes worden op uw computer, tablet of mobiele telefoon achtergelaten voor de gebruiksvriendelijkheid van de website. Ze onthouden bijvoorbeeld uw persoonlijke instellingen en voorkeuren. Cookies bevatten alleen een (uniek) nummer en geen persoonsgegevens. Met de cookies kunnen wij u niet persoonlijk identificeren. Ook kunnen cookies niet worden gebruikt om u op websites van anderen te identificeren.

De informatie uit cookies verstrekken we nooit aan derden.

Onze website heeft cookies voor:

 • Verwijzingen naar onze social media Facebook, Twitter en ons blog.
 • (Anoniem) meten en analyse van websitebezoek via Google Analytics (bewaartermijn is 1 jaar).

Google Analytics en cookies

 • BPF Schilders gebruikt Google Analytics-cookies.
 • BPF Schilders heeft met Google een bewerkersovereenkomst gesloten.
 • BPF Schilders heeft gekozen voor het maskeren van het laatste octet van het IP-adres.
 • BPF Schilders heeft 'gegevens delen' uitgezet.

BPF Schilders maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Cookies uitzetten
Door onze website te gebruiken, accepteert u ook onze cookies. Wilt u geen cookies op uw computer? In de instellingen van uw browser kunt u de cookies uitzetten. Als u de cookies uitzet, zal onze website voor u minder goed functioneren. Klik hieronder op het icoon van de browser die u gebruikt voor instructies.


Chrome Firefox Internet Explorer  Safari  Opera

Welke persoonsgegevens registreert en verwerkt BPF Schilders?

Wij registreren en verwerken alleen persoonsgegevens die relevant zijn voor onze werkzaamheden. Hieronder vallen de volgende gegevens:

 • naam, voorletters
 • geboorte- en overlijdensdatum
 • burgerservicenummer (BSN)
 • woonadres
 • woonplaats
 • correspondentieadres
 • geslacht
 • relatiegegevens: partner, ex-partner en eventuele kinderen
 • dienstverbandgegevens bij aangesloten werkgever, inclusief soort dienstverband en salarisgegevens
 • de fiscale winst bij ondernemers
 • eventuele arbeidsongeschiktheidsgegevens
 • bankrekeningnummer
 • e-mailadres
 • telefoonnummer
 • burgerlijke staat
 • aanspraken/pensioenrecht
 • overige (persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch contact)
 • IP-adres (onze website maakt gebruik van cookies)

Voor welk doel verwerkt BPF Schilders mijn persoonsgegevens?

 • Om (administratieve) werkzaamheden te kunnen verrichten die nodig zijn voor een goede uitvoering van de statuten en pensioenregelingen. Daar hoort ook bij dat wij over uw actuele persoons- en relatiegegevens beschikken zodat wij contact met u en eventueel uw partner, gezinsleden of werkgever kunnen onderhouden. 
 • Vaststellen van de hoogte van en uitbetaling van pensioenaanspraken en–uitkeringen.
 • Berekenen, vastleggen en innen van premies bij werkgevers en ondernemers.
 • Voor het nakomen van wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld het versturen van uw jaarlijkse pensioenoverzicht.
 • Voor gepersonaliseerde informatie zoals (digitale nieuws)brieven en pensioencommunicatie. 
 • Voor marktonderzoek en statistische analyses.
 • Voor het optimaliseren van onze dienstverlening.

Is de verwerking van persoonsgegevens door BPF Schilders rechtmatig?

BPF Schilders verwerkt uw persoonsgegevens:

 • om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die op BPF Schilders rust, onder meer op grond van pensioenwetgeving;
 • om de belangen van BPF Schilders en van u als deelnemer te behartigen.

Van wie verwerkt BPF Schilders persoonsgegevens?

 • (gewezen) deelnemers
 • gepensioneerde deelnemers 
 • partner, ex-partner en wezen (als zij recht hebben op wezenpensioen) van de (gewezen) deelnemer of gepensioneerde deelnemer 
 • werkgevers
 • ondernemers

Van wie ontvangt BPF Schilders mijn persoonsgegevens?

 • u of uw wettelijke vertegenwoordiger
 • uw werkgever
 • Basisregistratie Personen 
 • UWV
 • Belastingdienst
 • Sociale Verzekeringsbank
 • Bureau Krediet Registratie (bij bijvoorbeeld betalingsachterstanden)
 • Pensioenfondsen waar u eerder pensioen heeft opgebouwd 
 • andere natuurlijke personen, instellingen en organisaties die u heeft gemachtigd om gegevens te verstrekken. 

Aan wie verstrekt BPF Schilders mijn persoonsgegevens?

BPF Schilders deelt uw relevante persoonsgegevens met verschillende andere partijen indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de pensioenregelingen en/of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Met partijen die uw gegevens in onze opdracht verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst. Op die manier zorgen wij voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. BPF Schilders blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

De uitvoering van de pensioenadministratie heeft BPF Schilders uitbesteed aan PGGM. PGGM beschikt daarom over uw (persoons)gegevens. De overige partijen waarmee uw (persoons)gegevens gedeeld kunnen worden, zijn onder te verdelen in de volgende categorieën:

 • Toezichthouders
 • Overheidsinstanties
 • Incasso-/debiteurenpartijen
 • (Voormalige) werkgever(s) en hun gemachtigden
 • Mailingverwerkers/Drukkerijen
 • Archiefopslagen
 • Controlepartijen voor bijvoorbeeld het uitvoeren van looncontroles
 • ICT database/websitebeheer- en onderhoudsbedrijven
 • IT securitybedrijven
 • Onderzoekspartijen
 • Accountants/actuariskantoren voor controle doeleinden
 • Andere pensioenuitvoerders

Zijn mijn persoonsgegevens beveiligd?

Infodesk
Op Infodesk staat een overzicht van uw pensioenaanspraken bij BPF Schilders. Ook kunt u van daaruit naar de Pensioenplanner. Inloggen op Infodesk kan met uw DigiD gebruikersnaam en wachtwoord. Uw gegevens op Infodesk zijn beveiligd volgens de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Gepersonaliseerde digitale nieuwsbrief en pensioeninformatie
Om u gericht te kunnen informeren over pensioenaangelegenheden, maken wij gebruik van selecties om uw zo persoonlijk mogelijk te informeren over uw pensioen.

Tevens kunt u zich via Infodesk aanmelden voor onze digitale nieuwsbrief. Daarin informeren wij u over pensioen(onderwerpen) of nieuws en ontwikkelingen die daarmee samenhangen.

Wij vinden relevante en persoonlijke communicatie belangrijk. Daarom bieden wij u verschillende onderwerpen ‘op maat’ aan. Hiervoor is het wel nodig dat wij bijhouden welke artikelen u leest in de nieuwsbrief. Door uw voorkeuren te verzamelen of uw gedragsgegevens te volgen, weten wij welke artikelen u opent. Zo kunnen wij de artikelen persoonlijk op u afstemmen. Wij gebruiken deze gegevens alleen om u informatie te sturen die bij uw persoonlijke situatie past.

Wilt u dit niet? Dan kunt u zich afmelden voor de nieuwsbrief via Infodesk.

Social media/blog
Wij gaan graag in dialoog met onze deelnemers. We voorzien onze deelnemers graag van relevante informatie over pensioenonderwerpen. BPF Schilders is daarom actief op verschillende social mediakanalen zoals Facebook, Twitter, YouTube. BPF Schilders neemt deel aan de discussies en beantwoordt relevante vragen van deelnemers.

Wat zijn mijn rechten met betrekking tot verwerking van mijn persoonsgegevens?

 1. Recht op inzage
  Wij houden uw gegevens graag actueel. Wilt u weten of alle gegevens die wij van u hebben juist zijn? Dan kunt u ons vragen welke persoonsgegevens van u worden verwerkt. Wij verstrekken u uiterlijk binnen een maand een overzicht van uw gegevens.
 2. Recht op rectificatie
  Zijn uw persoonsgegevens onjuist verwerkt? Dan kunt u ons digitaal of schriftelijk een correctie doorgeven of vragen om verwijdering van de gegevens. Binnen een maand ontvangt u bericht of BPF Schilders aan uw verzoek kan voldoen.
 3. Recht op gegevenswissing (recht op vergetelheid)
  U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen bij BPF Schilders. BPF Schilders wist uw persoonsgegevens wanneer deze:
  - niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt;
  - u op terechte gronden bezwaar maakt tegen de verwerking;
  - onrechtmatig zijn verwerkt;
  - dienen te worden gewist op basis van Europese of nationale wetgeving.
 4. Recht op beperking
  U heeft het recht de verwerking van uw persoonsgegevens door BPF Schilders te beperken. Het beperken van de verwerking van uw persoonsgegevens kan indien:
  - u de juistheid van de gegevens betwist en u vindt dat BPF Schilders dat moet controleren;
  - de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig is en u zich verzet tegen wissen;
  - BPF Schilders uw persoonsgegevens niet meer nodig heeft maar u wel, bijvoorbeeld voor het voeren van een rechtszaak tegen BPF Schilders of derden;
  - u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking waarop BPF Schilders niet meteen beslist.
 5. Recht van bezwaar
  U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als er sprake is van verwerking op basis van gerechtvaardigd belang. Als u van mening bent dat in uw situatie een ander belangenafweging nodig is dan kunt u dit aangeven bij BPF Schilders.

  Door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) kunt u als deelnemer (van wie wij persoonsgegevens verwerken) gebruik maken van deze vijf rechten. BPF Schilders is als verwerkingsverantwoordelijke verplicht om uitvoering aan deze rechten te geven. U kunt uw verzoek tot uitoefening van uw rechten naar BPF Schilders sturen. Dit kan door het invullen van dit formulier. Het formulier kunt u samen met een veilige scan van uw identiteitsbewijs sturen naar BPF Schilders, Privacy Office, Postbus 702, 3700 AS Zeist of per e-mail naar privacy@bpfschilders.nl

  Bekijk de website van de Rijksoverheid voor meer informatie over het maken van een veilige scan van uw identiteitsbewijs.

  Wij zullen binnen een maand na ontvangst van uw verzoek uw verzoek uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is, zal BPF Schilders u binnen een maand informeren over waarom uw verzoek niet kan worden afgehandeld en een nieuwe termijn aangeven (maximaal 2 maanden na informeren).

Welke maatregelen treft BPF Schilders voor de beveiliging en geheimhouding van persoonsgegevens?

 • BPF Schilders heeft de nodige technische en organisatorische voorzieningen getroffen om de gegevens van betrokkene te beschermen tegen verlies of beschadiging.
 • De nodige voorzieningen zijn aanwezig die waarborgen dat vervanging of herstel kan plaatsvinden bij verlies of beschadiging van gegevens van de betrokkene.
 • Sommige medewerkers hebben al vanwege hun ambt, beroep of wettelijk voorschrift een geheimhoudingsplicht van persoonsgegevens. Overige medewerkers zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens die zij verwerken, behalve wanneer zij vanwege de wet verplicht zijn de gegevens te verstrekken.

Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of waarvoor ze worden verwerkt. Sommige gegevens bewaren wij een bepaalde periode, omdat de wet ons dat verplicht. Bijvoorbeeld op basis van pensioenwetgeving en fiscale wetgeving.

Heeft u een klacht?

Heeft u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens door BPF Schilders, dan horen wij dat uiteraard graag. U kunt uw klacht per e-mail sturen naar privacy@bpfschilders.nl. U kunt ook een klacht indienen bij de toezichthouder, Autoriteit Persoonsgegevens.

Heeft u andere vragen?

Heeft u andere vragen over dit statement of de verwerking van uw persoonsgegevens? Stuur dan een e-mail naar privacy@bpfschilders.nl