Waar vind ik de informatie over het Maatschappelijk Verantwoord Beleggen beleid?

Laatst aangepast: 9 maart 2021

Als BPF Schilders hebben we de ambitie om aan onze deelnemers een prijs-geïndexeerd pensioen te bieden. Om dit te kunnen bereiken moeten we de aan ons toevertrouwde gelden beleggen. Dat doen we op een manier die maatschappelijk verantwoord is omdat we er van overtuigd zijn dat dit een positieve invloed heeft op het rendementrisicoprofiel van de beleggingen. Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (MVB) levert daarmee een belangrijke bijdrage aan het realiseren van onze ambitie. Het belang dat wij hechten aan MVB is echter niet alleen gestoeld op rendement en risico. Een goed pensioen gaat namelijk over meer dan alleen maar geld. Voor onze deelnemers is niet alleen een goede financiële toekomst van belang, maar ook een goede leefomgeving. Via MVB dragen wij ook hieraan bij. Lees hier het volledige MVB beleid.

Actief en betrokken aandeelhouderschap

BPF Schilders hanteert een uitsluitingenbeleid en initiële due diligence, maar zet verder haar invloed als aandeelhouder in om doorlopend ontwikkelingen bij de bedrijven in haar portfolio te volgen en, waar nodig geacht, verbeteringen op ESG-gebied te realiseren. Dat doen we door het gesprek aan te gaan (dialoog, door vooraf gedefinieerde verbeteringen op ESG-gebied te realiseren (engagement), door stemrechten uit te oefenen, en door in het uiterste geval juridische procedures te voeren.

Dialoog en engagement

Naast het stemmen op aandeelhoudersvergaderingen vragen we onze beleggers om ook de dialoog met ondernemingen aan te gaan als daar aanleiding voor is. Vanuit twee verschillende invalshoeken worden engagementactiviteiten uitgevoerd. Proactieve engagementactiviteiten sluiten aan bij thema’s die door BPF Schilders als belangrijk zijn aangeduid voor de waardecreatie op de lange termijn. Reactieve engagementactiviteiten volgen op handelingen van een bedrijf die een sterk negatieve impact hebben zoals corruptie, milieuvervuiling en mensenrechtenschendingen.

Stemmen

We vragen aan onze beleggers dat zij van hun stemrecht gebruik maken en namens BPF Schilders stemmen op aandeelhoudersvergaderingen en hierover rapporteren. BPF Schilders bepaalt jaarlijks met andere deelnemers in de PGGM fondsen of het nog steeds de PGGM stemrichtlijnen onderschrijft. Deze zijn bedoeld voor eenduidigheid in stemmingen namens de deelnemers in de PGGM fondsen en door PGGM beheerde separate beleggingen in dezelfde ondernemingen. Deze stemrichtlijnen worden gevolgd voor automatische stemuitvoering (door de stemdienstverlener ISS) en zijn vooral gericht op Governance onderwerpen zoals het beloningsbeleid of de diversiteit van achtergrond en expertise onder de bestuurders. We kunnen per aandeelhoudersvergadering wel specifieke voorstellen steunen of indienen.

Juridische procedures

Juridische procedures zijn gericht op een specifieke verbetering in de organisatiestructuur of op het verhalen van geleden schade. Dit zijn vaak langlopende en kostbare procedures die we uitsluitend aangaan samen met andere beleggers en op basis van ‘no cure no pay’.

Afhankelijk van het financiële belang dat in het geding is, kunnen we ervoor kiezen ons hierin actief op te stellen, maar vaker zullen wij ons aansluiten bij een ‘class action suit’ en onze vordering kenbaar maken. De uitvoering van deze juridische procedures loopt via PGGM Tax Legal & Regulatory.

Aansluiting bij gedragscodes en internationaal erkende normen

Om onze inspanningen op het gebied van duurzaamheid zo efficiënt en effectief mogelijk in te richten, heeft BPF Schilders zich aangesloten bij verschillende (internationale) gedragscodes en breed gedragen normen.

Meer informatie

Meer informatie over de wijze waarop wij omgaan met de effecten van onze beleggingen op duurzaamheidsfactoren kunt u lezen op de website van PGGM in de UitvoeringsrichtlijnenActief Aandeelhouderschap ‘en ‘Uitsluiting en Niet beleggen’.