Missie en visie

BPF Schilders opereert in een wereld van toenemende complexiteit die voortdurend verandert. In het bijzonder de komende wijziging van het pensioenstelsel, de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, het draagvlak voor het pensioenfonds, de positie van zzp-ers en situatie met betrekking tot werkgevers- en werknemersorganisaties vragen bestuurlijke aandacht.

Vanuit welke missie, visie, strategie en uitgangspunten handelt BPF Schilders?

 

Wat is de missie?

BPF Schilders verzorgt in opdracht van sociale partners (OnderhoudNL, LBV, CNV en FNV), de opbouw en betaling van de pensioenen voor alle werkenden, inclusief ondernemers zonder personeel en pensioengerechtigden in de sector.

Wat is de visie?

BPF Schilders wil op de volgende wijze inhoud geven aan de missie:

 1. de deelnemers een waardevast pensioen bieden. BPF Schilders ziet collectiviteit, solidariteit en risicodeling als een belangrijk fundament voor deze ambitie;
 2. de regeling uitvoeren op een transparante, betrouwbare en maatschappelijk verantwoorde wijze, tegen aanvaardbare kosten;
 3. betrokkenheid inzetten om deelnemers te ondersteunen bij het maken van verantwoorde pensioenkeuzes;
 4. zich in het bijzonder ervoor inspannen dat ondernemers zich er meer van bewust zijn om een pensioen op te bouwen dat gelijkwaardig is aan dat van werknemers met een vergelijkbaar inkomen.

Wat is de strategie?

De strategie van BPF Schilders:

 • is gericht op het voortbestaan van het fonds. Ook is de strategie gericht op een fall back in de vorm van aansluiting bij een andere instelling mocht de strategie niet langer mogelijk, verantwoord of wenselijk zijn.
 • houdt in dat we acties ondernemen om relevant en aantrekkelijk genoeg te zijn en te blijven om onze missie ook in de toekomst zelfstandig te kunnen uitvoeren. Daartoe dienen deelnemers en werkgevers te ervaren dat het in hun voordeel is om samen pensioen op te bouwen. Zij dragen het collectief, waarmee het fonds blijvend is gelegitimeerd.
 • wordt tot uitdrukking gebracht in een aantal concrete, strategische doelstellingen die zijn gerelateerd aan de visie.

Rode lijn is een goede voorbereiding op de wijziging van het pensioenstelsel (Wet toekomst pensioenen) en een goede beheersing van de strategische risico’s. De nieuwe pensioenwet treedt in werking op 1 juli 2023. Voor een zorgvuldige overstap naar het nieuwe stelsel geldt een invoeringstermijn van 3,5 jaar. Dat houdt in dat BPF Schilders uiterlijk op 1 januari 2027 de overstap gemaakt moet hebben naar het nieuw pensioenstelsel.

Fall back is consolidatie. Lukt het niet om zelfstandig een goede invulling aan de missie van het fonds te geven? Dan moet het fonds op termijn mogelijk opgaan in een andere, grotere instelling. De maatstaf voor het onderbrengen van de regeling zou de missie en visie moeten zijn, maar dan uitgevoerd door een ander. In het afwegingsproces voor het inroepen van het fall back scenario zal steeds een kosten/baten analyse plaatsvinden. Daarbij moet het belang en de wensen van de deelnemers voorop staan.

Wat zijn de uitgangspunten?

De uitgangspunten van het bestuur van BPF Schilders zijn:

 • Uitvoering van de pensioenregeling tegen een goede prijs/kwaliteit verhouding.
 • Een solide, integer, transparant en maatschappelijk verantwoord beheer van het belegd vermogen, zodat kan worden voldaan aan de lopende en toekomstige pensioenverplichtingen.
 • Een risicohouding die is afgestemd op het premiebeleid en de ambitie van het fonds, waarbij rekening wordt gehouden met de kenmerken van het fonds en die voldoet aan de prudent person regel.
 • Een verantwoorde, evenwichtige en heldere communicatie met alle stakeholders.
 • De nakoming van wet- en regelgeving en de Code Pensioenfondsen.
 • Een evenwichtige verhouding tussen pensioenopbouw en de te betalen premie.
 • Een juiste, volledige en tijdige informatieverstrekking over de opgebouwde rechten;
 • De ambitie om een waardevast pensioen te bieden aan de deelnemers van het pensioenfonds.
 • De mogelijkheid bieden om eerder uit te treden.
 • De tijdige ontvangst van de juiste pensioenuitkering.
 • Adviseren van werkgevers- en werknemersorganisaties over de arbeidsvoorwaarde pensioen.