Missie en visie

BPF Schilders opereert in een wereld van toenemende complexiteit die voortdurend verandert. In het bijzonder de komende wijziging van het pensioenstelsel, de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, het draagvlak voor het pensioenfonds, de positie van zzp-ers en situatie met betrekking tot sociale partners vragen bestuurlijke aandacht.

Vanuit welke missie, visie en kernwaarden handelt BPF Schilders?

Wat is de missie van BPF Schilders?

BPF Schilders verzorgt in opdracht van sociale partners de opbouw en betaling van de pensioenen voor alle werkenden, inclusief ondernemers zonder personeel en pensioengerechtigden in de sector.

Wat is de visie van BPF Schilders?

BPF Schilders wil op de volgende wijze inhoud geven aan de missie:

 1. Wij willen de deelnemers een waardevast pensioen bieden. Wij zien collectiviteit, solidariteit en risicodeling als een belangrijk fundament voor deze ambitie;
 2. Wij willen de regeling uitvoeren op een transparante, betrouwbare en maatschappelijk verantwoorde wijze, tegen aanvaardbare kosten;
 3. Onze betrokkenheid zetten we in om onze deelnemers te ondersteunen bij het maken van verantwoorde pensioenkeuzes;
 4. In het bijzonder willen wij ons ervoor inspannen dat zelfstandigen zich er meer van bewust zijn dat zij er verstandig aan doen een pensioen op te bouwen dat gelijkwaardig is aan dat van werknemers met een vergelijkbaar inkomen.

Strategie van het pensioenfonds

Het bestuur heeft de onderstaande strategische hoofddoelstellingen voor de periode 2018 – 2022 vastgesteld:

 1. Primaire strategie: Het ondernemen van acties om relevant en aantrekkelijk genoeg te zijn/blijven om onze missie na de stelselwijziging zelfstandig te kunnen uitvoeren. Daartoe dienen deelnemers en werkgevers te ervaren dat het in hun voordeel is om gezamenlijk pensioen op te bouwen. Zij dragen het collectief, waarmee het pensioenfonds blijvend is gelegitimeerd. Rode lijn is een goede voorbereiding op de stelselwijziging en een goede beheersing van de strategische risico’s.

  De primaire strategie wordt tot uitdrukking gebracht in een aantal concrete, strategische doelstellingen die zijn gerelateerd aan de visie. De werkzaamheden ten behoeve van het realiseren van de strategische doelstellingen, zoals het voorbereiden van beleid en het implementeren van de besluitvorming, is toegewezen aan commissies en/of werkgroepen. Het is hun taak om daadkrachtig en binnen de risicobereidheid invulling te geven aan de strategie. De toegewezen strategische doelstellingen en het daaruit voortkomende beleid en acties nemen iedere vergadering een prominente plaats in.

 2. Fall back is consolidatie.Lukt het ons niet zelfstandig een goede invulling aan onze missie te geven dan moeten we op termijn zelf opgaan in een andere instelling. De maatstaf voor het onderbrengen van de regeling zou onze missie en visie moeten zijn maar dan uitgevoerd door een ander. In het afwegingsproces voor het inroepen van het fall back scenario zal steeds een kosten/baten analyse plaatsvinden, waarbij het belang en de wensen van de deelnemers voorop staan. De kosten/baten-afweging is deels een financiële maar ook kwalitatieve argumenten spelen een belangrijke rol.

Wat zijn de uitgangspunten van BPF Schilders?

De uitgangspunten van het bestuur van BPF Schilders zijn:

 • Uitvoering van de pensioenregeling tegen een goede prijs/kwaliteit verhouding.
 • Een solide, integer, transparant en maatschappelijk verantwoord beheer van het belegd vermogen, zodat kan worden voldaan aan de lopende en toekomstige pensioenverplichtingen.
 • een risicohouding die is afgestemd op het premiebeleid en de ambitie van het fonds, waarbij rekening wordt gehouden met de kenmerken van het fonds en die voldoet aan de prudent person regel.
 • Een verantwoorde, evenwichtige en heldere communicatie met alle stakeholders.
 • De nakoming van wet- en regelgeving en de Code Pensioenfondsen.
 • Een evenwichtige verhouding tussen pensioenopbouw en de te betalen premie.
 • Een juiste, volledige en tijdige informatieverstrekking over de opgebouwde rechten;
 • De ambitie om een waardevast pensioen te bieden aan de deelnemers van het pensioenfonds.
 • De mogelijkheid bieden om eerder uit te treden.
 • De tijdige ontvangst van de juiste pensioenuitkering.
 • Adviseren van sociale partners over de arbeidsvoorwaarde pensioen.