Duidelijk over kosten

Uw pensioen regelt BPF Schilders op een professionele en verantwoorde manier. Daarvoor maken wij kosten. Daarover zijn we graag duidelijk en helder.

Alles over 'Kosten voor uw pensioen' leest u op deze pagina. Of bekijk het filmpje. In nog geen 2 minuten bent u helemaal op de hoogte.​​

 

Waar zijn die kosten voor?

BPF Schilders maakt kosten voor het bestuur, intern toezicht, de administratie, de pensioenuitvoering van het fonds, voor de communicatie met u en voor het beheer van het vermogen. We letten er scherp op dat die kosten zo laag mogelijk zijn. Maar wel met behoud van kwaliteit van onze dienstverlening.

Wat kost het beheren van het vermogen?

Wij beleggen de premie die u betaalt. Eind 2022 hadden we een belegd vermogen van €  7,1 miljard en behaalden we een negatief rendement van -19,1%. Beleggen van het vermogen kost geld. In 2022 bedroegen de kosten voor het vermogensbeheer € 22 miljoen. Dat is 0,27% van het belegd vermogen. Vergeleken met 2021 is dit een afname van 0,03%. Wij betalen bijvoorbeeld de partijen waaraan wij vragen het vermogen te beleggen. Daarnaast betalen wij transactiekosten. Dit zijn bijvoorbeeld de kosten die de beurs in rekening brengt bij de aankoop of verkoop van aandelen of obligaties.

Wat kost de administratie en de uitvoering van de pensioenregeling?

In 2022 gaven we € 13,5 miljoen uit om de pensioenregeling uit te voeren, oftewel de kosten per deelnemer voor de uitvoering van pensioenbeheer zijn iets afgenomen van € 192,9 in 2021 naar € 192,1 in 2022.

Wat zijn de kosten voor bestuur en toezicht?

Onze bestuursleden, leden van de raad van toezicht en leden van het verantwoordingsorgaan krijgen geen salarissen of bonussen. Wel krijgen zij een vergoeding. Bijvoorbeeld voor het voorbereiden en bijwonen van vergaderingen en het afhandelen van e-mail. De uitbetaalde vergoedingen aan het bestuur (exclusief reiskosten) bedroegen over 2022 € 511.990. BPF Schilders heeft anders dan veel andere pensioenfondsen geen bestuursbureau waarmee BPF Schilders een besparing op de bestuurskosten realiseert. Een uitgebreide toelichting leest u in het laatste jaarverslag.

Wat zijn de kosten in vergelijking met andere pensioenfondsen?

Om te controleren of de kosten niet te hoog worden, neemt BPF Schilders regelmatig deel aan onderzoek door het Institutioneel Benchmarking Instituut (IBI). Dat onderzoek vergelijkt de uitvoeringskosten met die van andere pensioenfondsen. Het uniform pensioenkostenoverzicht geeft dit over 2021 weer. Daarbij wordt rekening gehouden met de vergelijkbare groep pensioenfondsen die gekozen is op het gebied van vermogensbeheer en pensioenbeheer. Het IBI-onderzoek wordt altijd met één jaar vertraging uitgevoerd. In 2022 heeft BPF Schilders niet deelgenomen aan het onderzoek.

De peergroep waarmee we voor het pensioenbeheer worden vergeleken, bestond in 2021 uit acht andere bedrijfstakpensioenfondsen met meer dan 30 duizend deelnemers (2020: zes andere bedrijfstakpensioenfondsen met minder dan 100 duizend deelnemers). Uit die vergelijking kwam naar voren dat onze kosten voor pensioenbeheer per deelnemer (na doorbelasting aan vermogensbeheer) over 2020 circa 50% hoger zijn dan de benchmark. De uitvoering is complexer en er is een hoger serviceniveau op gebied van communicatie en functionaliteiten van de website.

Wat houdt kostenbeheersing in?

Het bestuur werkt bewust aan het verlagen van de kosten. Zo kijkt het bestuur regelmatig of er voordelen kunnen worden behaald bij de uitvoering van de pensioenregeling. Bijvoorbeeld door kostenefficiënt te werken.