Code Pensioenfondsen

Per 1 januari 2014 is de Code Pensioenfondsen in werking getreden. Deze Code is opgesteld in samenspraak met de Stichting van de Arbeid en de Pensioenfederatie. De Code is een gedragscode voor de pensioensector en bestaat uit normen die de sector zichzelf oplegt.

Het doel van de Code is het verbeteren en het inzichtelijker maken van het functioneren van pensioenfondsen, het transparanter maken van de verhoudingen binnen het pensioenfonds en het verzekeren van een adequate communicatie met belanghebbenden. Met als gevolg dat het vertrouwen van belanghebbenden toeneemt dat het pensioengeld goed wordt beheerd. En dat de belangen van alle belanghebbenden evenwichtig worden afgewogen.

De normen van de Code zijn ingedeeld op basis van acht thema’s waar goed pensioenfondsbestuur om draait: ‘Vertrouwen waarmaken’, ‘Verantwoordelijkheid nemen’, ‘Integer handelen’, ‘Kwaliteit nastreven’, ‘Zorgvuldig benoemen’, ‘Gepast belonen’, ‘Toezicht houden en inspraak waar­borgen’ en ‘Transparantie bevorderen’. Het bestuur onderschrijft de Code Pensioenfondsen. De code is daarom uitgangspunt van beleid.

Met de onderstaande links kunt u doorklikken naar:

Uitvoeringskosten

Beloningsbeleid BPF Schilders

Gedragscode

Statuten BPF Schilders

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Verantwoordingsorgaan

Klachten- en bezwaarprocedure (bijlage 5 uit het Pensioenreglement)