Code pensioenfondsen

Per 1 januari 2014 is de Code Pensioenfondsen in werking getreden. Deze Code is opgesteld in samenspraak met de Stichting van de Arbeid en de Pensioenfederatie. De Code vervangt voor pensioenfondsen de Principes voor goed pensioenfondsbesturen uit 2005.

Het doel van de Code is het verbeteren en het inzichtelijker maken van het functioneren van pensioenfondsen. Met als gevolg dat het vertrouwen van belanghebbenden toeneemt dat het pensioengeld goed wordt beheerd. En dat de belangen van alle belanghebbenden evenwichtig worden afgewogen.

De Code stelt hierbij de drie onderdelen van goed pensioenfondsbestuur centraal: bestuur, toezicht en verantwoording afleggen. Kernbegrippen zijn daarbij integriteit, transparantie en diversiteit. De Code is door het bestuur in 2014 als leidraad gebruikt bij de inrichting van het nieuwe bestuursmodel van het fonds.​​​ Het bestuur onderschrijft de Code Pensioenfondsen.

Met de onderstaande links kunt u doorklikken naar:

Checklist code pensioenfondsen

Uitvoeringskosten

Vacatieregeling voor bestuursleden

Gedragscode

Statuten BPF Schilders

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Verantwoordingsorgaan

Klachten- en geschillenprocedure

Voorbeeld beroepschrift geschillencommissie