Raad van toezicht

BPF Schilders heeft per 1 januari 2014 een raad van toezicht. Hier leest u wie de leden zijn en welke taken de raad van toezicht heeft.

Welke taken heeft de raad van toezicht?

 1. Toezicht houden op het beleid van het bestuur en op de algemene zaken in het pensioenfonds.
 2. Toezicht houden op adequate risicobeheersing. In het bijzonder zal de raad letten op de wijze waarop het bestuur omgaat met de risico's op de langere termijn.
 3. Toezicht houden op evenwichtige belangenafweging door het bestuur. En toezicht houden op de wijze waarop de checks en balances binnen het fonds georganiseerd zijn.
 4. Verantwoording afleggen over de uitvoering van de taken. En verantwoording afleggen over de uitoefening van de bevoegdheden aan het verantwoordingsorgaan en in het jaarverslag.
 5. Het bestuur met raad terzijde staan, waarbij de raad uit eigen beweging of op verzoek van het bestuur acteert. Artikel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek is van overeenkomstige toepassing op de leden van de raad van toezicht.


De raad van toezicht bestaat uit:


Mevrouw S.B.P. (Selma) Smit-Bos, voorzitter

Nevenfunctie per 01-01-2022

 • Uitvoerend bestuurder Pensioenfonds KLM Cabine
 • Onafhankelijk voorzitter Pensioenfonds Banden en Wielen
 • Lid Cliëntenraad Tergooi Ziekenhuis
 • Lid Raad van Advies CPE Opleiding Erasmus Universiteit
 • Lid Lifetri Advies College
 • Partner GPSS B.V.


De heer H.J.P. (Henk-Jan) Strang, lid 

Nevenfuncties per 01-01-2022

 • Voorzitter Raad van Toezicht Bedrijfstakpensioenfonds voor het Levensmiddelenbedrijf
 • Lid Raad van Toezicht BPF Agrarische & Voedselvoorzieningshandel
 • Lid Raad van Toezicht Pensioenfonds Hoogovens
 • Lid bestuur BPF Waterbouw
 • Lid bestuur Pensioenfonds Aon Nederland
 • Lid visitatiecommissie Pensioenfonds Eriks
 • Lid visitatiecommissie Pensioenfonds Lloyd’s register
 • Sleutelfunctiehouder Interne Audit Pensioenfonds Wonen
 • Beoogd sleutelfunctiehouder Risicobeheer BPF Waterbouw
 • Sleutelfunctiehouder Risicobeheer Pensioenfonds Aon Nederland
 • Bestuurslid Kring van Pensioenspecialisten
 • Kerndocent Stichting Pensioen Opleidingen
 • Cursuscoördinator IVN Natuurgids, IVN Eemland
 • Zelfstandig adviseur


Mevrouw R.F. (Reiniera) van der Feltz, lid 

Nevenfuncties per 01-01-2022

 • Uitvoerend bestuurder SBZ Pensioen
 • Lid Raad van Toezicht Pf Robeco
 • Secretaris bestuurder Quiet Nederland
 • Eigenaar B-Rein
 • Lid advisory committee EPFIF pensioen bestuurstafel