Raad van Toezicht

BPF Schilders heeft per 1 januari 2014 een Raad van Toezicht. Hier leest u wie de leden zijn en welke taken de Raad van Toezicht heeft.

Welke taken heeft de Raad van Toezicht?

 1. Toezicht houden op het beleid van het bestuur en op de algemene zaken in het pensioenfonds.
 2. Toezicht houden op adequate risicobeheersing. In het bijzonder zal de raad letten op de wijze waarop het bestuur omgaat met de risico's op de langere termijn.
 3. Toezicht houden op evenwichtige belangenafweging door het bestuur. En toezicht houden op de wijze waarop de checks en balances binnen het fonds georganiseerd zijn.
 4. Verantwoording afleggen over de uitvoering van de taken. En verantwoording afleggen over de uitoefening van de bevoegdheden aan het verantwoordingsorgaan en in het jaarverslag.
 5. Het bestuur met raad terzijde staan, waarbij de raad uit eigen beweging of op verzoek van het bestuur acteert. Artikel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek is van overeenkomstige toepassing op de leden van de Raad van Toezicht.


De Raad van Toezicht bestaat uit:


Mevrouw M.O. (Mieke) Boersma, voorzitter

Nevenfunctie per 31-12-2019

Voorzitter Verantwoordingsorgaan ABN AMRO Pensioenfonds

 

De heer H.J.P. (Henk-Jan) Strang, lid 

Nevenfuncties per 31-12-2019

 • Voorzitter Raad van Toezicht Bedrijfstakpensioenfonds voor het Levensmiddelenbedrijf
 • Lid Raad van Toezicht BPF Agrarische & Voedselvoorzieningshandel
 • Lid Raad van Toezicht Pensioenfonds Hoogovens
 • Lid Bestuur BPF Waterbouw
 • Lid visitatiecommissie Pensioenfonds VNU
 • Lid visitatiecommissie Pensioenfonds Lloyd’s register
 • Sleutelfunctiehouder Interne Audit Pensioenfonds Wonen
 • Sleutelfunctiehouder Interne Audit BPF Waterbouw
 • Bestuurslid Kring van Pensioenspecialisten
 • Moderator Werkgroep Internationaal (Kring van Pensioenspecialisten)
 • Kerndocent Stichting Pensioen Opleidingen
 • Cursuscoördinator IVN Natuurgids, IVN Eemland
 • Zelfstandig adviseur


Mevrouw R.F. (Reiniera) van der Feltz, lid per 1 september 2018

Nevenfuncties per 31-12-2019

 • Uitvoerend bestuurder SBZ Pensioen (Zorgverzekeraars en andere financiële dienstverleners)
 • Lid Raad van Toezicht Pf Robeco
 • Secretaris bestuurder Quiet Nederland
 • Eigenaar B-Rein