Bestuur BPF Schilders

​Het bestuur van BPF Schilders bestaat uit een vertegenwoordiging van de werkgevers- en werknemersorganisaties in de branche. Het bestuur is aangevuld met een bestuurslid namens de zzp’ers, een bestuurslid namens de gepensioneerden en twee onafhankelijke deskundigen op het gebied van risicomanagement en vermogensbeheer.

Vanwege de Wet versterking bestuur pensioenfondsen is gekozen voor het paritaire (gelijkwaardige) bestuursmodel. 

Het bestuur van BPF Schilders bestaat sinds 1 juli 2014 uit 8 leden.

Wat zijn de algemene uitgangspunten van het bestuur?

De uitgangspunten van het bestuur van BPF Schilders zijn:

 • Uitvoering van de pensioenregeling tegen een goede prijs/kwaliteit verhouding.
 • Een solide, integer, transparant en maatschappelijk verantwoord beheer van het belegd vermogen, zodat kan worden voldaan aan de lopende en toekomstige pensioenverplichtingen.
 • Een risicohouding die is afgestemd op het premiebeleid en de ambitie van het fonds, waarbij rekening wordt gehouden met de kenmerken van het fonds en die voldoet aan de prudent person regel.
 • Een verantwoorde, evenwichtige en heldere communicatie met alle stakeholders.
 • De nakoming van wet- en regelgeving en de Code Pensioenfondsen.
 • Een evenwichtige verhouding tussen pensioenopbouw en de te betalen premie.
 • Een juiste, volledige en tijdige informatieverstrekking over de opgebouwde rechten.
 • De ambitie om een waardevast pensioen te bieden aan de deelnemers van het pensioenfonds.
 • De mogelijkheid bieden om eerder uit te treden.
 • De tijdige ontvangst van de juiste pensioenuitkering.
 • Adviseren van werkgevers- en werknemersorganisaties over de arbeidsvoorwaarde pensioen.

Wat zijn de taken en verantwoordelijkheden van het bestuur?

Taken en verantwoordelijkheden:

 • ​Het bestuur is belast met het bestuur en beheer van de stichting.
 • Het bestuur is ook belast met het vaststellen van het pensioenreglement en het beheren daarvan en met het vaststellen en naleven van de statuten, overige reglementen en actuariële en bedrijfstechnische nota van het fonds.

 • Het bestuur stelt het strategische beleggingsbeleid vast.
 • Het bestuur zorgt ervoor dat alle belanghebbenden zich door het bestuur op evenwichtige wijze vertegenwoordigd voelen.
 • Het bestuur stemt het beleid van BPF Schilders af op de risicohouding van belanghebbenden.
 • Het bestuur houdt toezicht op de uitvoering die vrijwel volledig is uitbesteed aan PGGM.

De dagelijkse uitvoering is opgedragen aan het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur bestaat uit de werknemers- en werkgeversvoorzitter en het onafhankelijke bestuurslid Vermogensbeheer. Het dagelijks bestuur is het eerste aanspreekpunt voor de uitvoeringsorganisatie(s) voor de dagelijkse afstemming over de uitvoering van tactische en operationele werkprocessen.


Klik op de foto voor de biografie en de drijfveren van de bestuursleden.

Namens werkgeversorganisatie

Namens werknemersorganisatie

De heer D.J. (Dick) Vis
werkgeversvoorzitter (OnderhoudNL)

Mevrouw E.J.P.M (Marlies) van Loon
werknemersvoorzitter 

Mevrouw E.J.P.M. (Marlies) van Loon

Mevrouw E. (Evalinde) Eelens
(OnderhoudNL)

De heer R. (Ronald) van Oostrom
(CNV Vakmensen)

 

Namens pensioengerechtigden

Namens zzp'ers

De heer J. Dijckmeester

Vacature

 

Onafhankelijk

De heer M.H. (Mark) Rosenberg De heer M. (Muhittin) Elvan