Loongegevens

U geeft iedere vier weken de actuele loongegevens van uw werknemers en hun gewerkte uren aan ons door. Dit doet u met de Periodieke Loon Opgave (PLO).

Voorkom het betalen van teveel premie of een nabetaling en check deze situaties die extra aandacht vragen bij het aanleveren van personeels- en loongegevens.

Hoe en wanneer levert u de Periodieke Loon Opgave (PLO) aan?

Dit kan uitsluitend digitaal via Uw pensioenadministratie. Dit biedt u verschillende voordelen:

 • Uw pensioenadministratie controleert automatisch de gegevens die u invult. Dit verkleint de kans op fouten.
 • Uw gegevens worden direct verwerkt.
 • U kunt uw gegevens direct online inzien en wijzigen.
 • Uw pensioenadministratie werkt eenvoudig.

Uploaden zelf aangemaakt bestand
U kunt een zelf aangemaakt bestand indienen via 'Uw pensioenadministratie'. Na ontvangst worden uw gegevens automatisch gecontroleerd en ingevoerd in onze administratie.

Welke gegevens levert u aan?
De handleiding informeert u over het digitaal aanleveren van de Periodieke Loonopgave (PLO) en de Aan- en Afmelding Dienstbetrekking (AAD) aan PGGM. 

Download de handleiding Digitale aanlevering

Download de aanlever- en factuurdata

Salarispakket

Maakt u gebruik van een salarissoftwarepakket voor uw loonadministratie? Dit doet u via 'Uw pensioenadministratie'.

Wat levert u aan?

Bij fulltime werken levert u aan: 20 dagen en 150 uren. Dat betekent dat u ook atv-, verlof- en feestdagen doorgeeft. 

Opgenomen verlof betaalt u dus door en om deze reden geeft u dit ook aan ons door.

Er zijn een paar uitzonderingen:

 • Parttimers: voor hen geeft u de uren en dagen door die ze volgens hun arbeidsovereenkomst werken.
 • Nul-uren contracten en oproepkrachten: voor hen geeft u het aantal verloonde dagen en uren door.
 • Onbetaald verlof: heeft een werknemer onbetaald verlof opgenomen? Dan hoeft u deze dag(en) niet door te geven.

 

Seniorenuren opgeven in de Periodieke Loon Opgave (PLO)

Tot en met 2021 kon uw werknemer een seniorendag uitbetaald krijgen tegen € 10,00 per uur (maximaal € 75,00 bruto per dag). Vanaf 2022 zijn de seniorendagen in de cao komen te vervallen. Vanaf 2022 kent de cao de Regeling Generatiepact (80/90/100% regeling).

Regeling Generatiepact (80/90/100% regeling) en Eigen seniorenregeling

Met ingang van 1 januari 2022 kunnen werknemers vanaf 60 jaar (waarbij de leeftijd jaarlijks wordt aangepast op basis van de ontwikkeling van de AOW-gerechtigde leeftijd) onder voorwaarden gebruik maken van de regeling Generatiepact, gebaseerd op 80% werken, 90% loon en 100% pensioenopbouw. Voor de pensioenopbouw hebben het minder werken en het lagere loon geen gevolgen. De pensioenpremie wordt dan nog steeds gebaseerd op het aantal uren en het uurloon dat de werknemer werkte vóór ingang van de Regeling Generatiepact. De voorwaarden staan in de cao.

Voorbeeld van de loonopgave

 

Arbeidsduur per week vóór Regeling Generatiepact:                 

37,5 uur (150 uur periode)

Arbeidsduur per week tijdens Regeling Generatiepact:               

30,0 uur (120 uur periode)

Uurloon vóór Regeling Generatiepact:                               

€ 17,50 (100%)

Uurloon tijdens Regeling Generatiepact:                            

€ 15,75 (90% van € 17,50) 

Door te geven gegevens:

 

Gewerkte uren (= arbeidsduur vóór Regeling Generatiepact):     

37,5 uur (150 uur periode)

Uurloon (= uurloon vóór Regeling Generatiepact):             

€ 17,50 (100%)


Wordt niet voldaan aan de eisen die de cao aan de regeling Generatiepact stelt? Dan kunnen werkgever en werknemer vanaf 1 juli 2022 een eigen seniorenregeling overeenkomen.

Eigen seniorenregeling

Er kan bij de Eigen seniorenregeling over een hoger pensioenloon worden opgebouwd door meer uren op te geven dan zijn verloond.

 Voorwaarden eigen seniorenregeling

Van de seniorenregeling kan gebruik gemaakt worden als:

 • werknemer 60 jaar of ouder is en
 • werknemer minimaal 50% van de uren blijft werken
 • werkgever bij BPF Schilders meldt dat er met werknemer een eigen seniorenregeling is afgesproken. Hiervoor vult u het formulier Seniorenregeling in.

Voorbeeld van de loonopgave
(50% werken, 50% verloond, 70% pensioenopbouw)

Arbeidsduur per week vóór eigen regeling 32 uur (128 uur periode)
Arbeidsduur per week tijdens eigen regeling (50%) 16 uur (64 uur periode)
Uurloon vóór en tijdens eigen regeling € 17,50 1005

Door te geven gegevens
Uren (= in regeling afgesproken uren voor pensioenopbouw) 22,4 uur (89,6 uur periode (=70%))

De pensioenopbouw kan in dit voorbeeld over maximaal 32 uur worden voortgezet. Dat is dus 100% van de oorspronkelijke arbeidsduur.

Pensioenopbouw gemaximeerd

Onze pensioenregeling kent een maximale pensioenopbouw. Is het bruto inkomen van uw werknemer hoger dan € 4.249,50 per 4 weken (€ 28,33 per uur)? Dan bouwt hij hierboven geen pensioen meer op bij ons. Als uw werknemer meer verdient, kan het verstandig zijn om ook pensioen op te bouwen via bijvoorbeeld een bank of verzekeraar. Wij adviseren uw werknemer om contact op te nemen met een pensioenadviseur om kijken of het verstandig is om over het volledige inkomen pensioen op te bouwen.

Werkt u werknemer structureel meer dan 7,5 uur per dag?

De meeste werknemers in de schilderbranche werken 7,5 uur per dag. Soms komt het voor dat een werknemer structureel meer dan 7,5 uur per dag werkt. Is dat het geval? Dan heeft uw werknemer ook recht op pensioenopbouw, tot 8 uur per dag. U geeft de loongegevens dan op een andere wijze door. Hieronder treft u twee voorbeelden aan hoe dat moet.

Voorbeeld CAO-werknemer 40 uur per week

Deze werkt structureel 40 uur per week. Het uurloon is € 20,00. Fulltime (40 uur) is het salaris dan € 3.200 (= 160 x € 20,00).

Omdat 150 uur standaard is, moet u het uurloon verhogen waardoor u uitkomt op € 3.200.
De loongegevens die u door moet geven zijn dan:

 • Uurloon: € 21,33 (€ 3.200 gedeeld door 150 uur)
 • Uren: 150,00 (ook al werkt uw werknemer 160 uur per vier weken)
 • 20 dagen

Voorbeeld UTA-werknemer 40 uur per week

Deze werkt structureel 40 uur per week. Fulltime (40 uur) is het salaris dan € 3.500 voor 160 uur.

De loongegevens die u door moet geven zijn dan:

 • Fulltime salaris: € 3.500
 • Uren: 150,00 (ook al werkt uw werknemer 160 uur per vier weken)
 • 20 dagen

Heeft u toch nog vragen over de wijze van verhogen van het uurloon? Dan kunt u contact opnemen met de klantenservice voor het maken van een berekening.

Als u zich realiseert dat u voor uw werknemer(s) de afgelopen jaren het uurloon of fulltime salaris niet correct hebt doorgegeven, is het verstandig om dit aan te passen of te laten aanpassen. U voorkomt daarmee dat u op een later moment over meerdere jaren premie moet nabetalen.

Meer over het juist aanleveren van personeels- en loongegevens, leest u op deze webpagina of in de Rekenwijzer.

Levert u niets of niet volledige loongegevens aan?

Zorgt u ervoor dat de loongegevens binnen 14 dagen na afloop van een loonperiode bij ons binnen zijn. Levert u de loongegevens niet op tijd aan? Dan ontvangt u van ons een herinnering.
Reageert u daar niet tijdig op? Dan worden de gegevens door ons vastgesteld. Dit gebeurt op basis van het maximum uurloon (zie de tabel bij Pensioenpremie en –variabelen) en het maximaal aantal uren en dagen in die periode. De factuur voor de desbetreffende werknemer is meestal hoger dan een reguliere factuur die is gebaseerd op werkelijke gegevens. Dit kunt u voorkomen door de loongegevens tijdig bij ons aan te leveren.

Download hier de aanlever- en factuurdata

Hoe kunt u correcties doorvoeren op een Periodieke Loon Opgave?

U kunt dit corrigeren in Uw pensioenadministratie. Daar corrigeert u de betreffende loonregel. Als u in de loonregel op het potloodje klikt dan kunt u de loongegevens corrigeren.

Ook kunt u een correctie indienen via een digitaal bestand. De loonregel die eerder is aangeleverd wordt hierdoor vervangen.

Is er sprake van incidenteel meer uren werken?

Dit zijn overuren en daarover wordt geen premie afgedragen. Hierover wordt ook geen pensioen opgebouwd. Het valt immers niet onder het afgesproken loon. De pensioenopbouw vindt plaats op basis van de contracturen.

Aanmelden stagiair

Ook een stagiair/practicant (beroepencode 333) valt onder de pensioenregeling en moet worden aangemeld bij het Pensioenfonds. Alleen als er sprake is van een onkostenvergoeding (dit moet blijken uit de stageovereenkomst) valt hij niet onder de verplichtstelling en is er geen premieplicht.

Waarom voert BPF Schilders looncontroles uit en welk belang hebben uw werknemers hier bij?

Kijk bij Looncontrole voor meer informatie.

Wat moet u doen bij het opnemen van geboorteverlof (Wet Wieg)?

Per 1 juli 2020 is de Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG) ingegaan. WIEG moet zorgen voor een betere balans tussen werk en privé door onder andere langer geboorteverlof voor partners van vrouwen die net bevallen zijn. In deze wet staat dat de werknemer naast het gewone geboorteverlof (vijf doorbetaalde verlofdagen) ook recht heeft op maximaal vijf weken aanvullend geboorteverlof. Deze vijf weken moeten binnen zes maanden na de geboorte van het kind worden opgenomen.

Ook mag uw werknemer naar wens het verlof uitspreiden over deze zes maanden. Het recht op dit extra verlof ontstaat als het kind op of na 1 juli 2020 geboren wordt. Tijdens het aanvullend verlof krijgt de partner geen salaris, maar een uitkering van het UWV.

Er zijn hierbij drie mogelijkheden:

 • De uitkering* wordt direct door het UWV aan uw werknemer betaald.
  In dit geval hoeft u over de opgenomen uren geen loongegevens aan BPF Schilders aan te leveren. Uw werknemer bouwt geen pensioen op.
 • U betaalt de werknemer de uitkering* en krijgt dit terug van het UWV.
  U levert BPF Schilders over de opgenomen uren 70% van het uurloon en 100% van het aantal uren aan. Uw werknemer bouwt gedeeltelijk pensioen op.
 • U betaalt de werknemer de uitkering* en krijgt dit terug van het UWV. Ook vult u het loon van uw werknemer aan tot 100%.
  U levert BPF Schilders over de opgenomen uren 100% van het uurloon en 100% van het aantal uren aan. Uw werknemer bouwt het reguliere pensioen op.

*De UWV-uitkering bedraagt maximaal 70% van het uurloon (met een vastgesteld maximumuurloon).

Wanneer uw werknemer met geboorteverlof gaat, vraagt u een uitkering aan bij het UWV. Afhankelijk van de keuze die u maakt, wordt de uitkering aan u of direct aan uw werknemer betaald. Wanneer u zelf uw werknemer uitkeert, betaalt u over dit loon pensioenpremie. Hierdoor blijft uw werknemer pensioen opbouwen. Wanneer uw werknemer de uitkering via het UWV ontvangt, is dit niet het geval. Dit heeft gevolgen voor het uiteindelijke pensioenkapitaal van uw werknemer. Wilt u meer weten over WIEG? Kijk dan op de site van de Rijksoverheid.

Wat moet u doen als u tijdelijk geen personeel meer heeft?

Meld uw werknemer(s) af via 'Afmelden medewerker' in Uw pensioenadministratie. Heeft u uw werknemers afgemeld en heeft u geen personeel meer? Dan hoeft u geen periodieke loonopgave meer in te dienen.

Wat moet u doen als u uw gebruikersnaam en/of wachtwoord voor Uw pensioenadministratie bent vergeten?

Kijk bij 'Over inloggen' bij de veelgestelde vragen.

Hoe machtig ik mijn administratiekantoor?

Uw administratiekantoor verzorgt uw loonadministratie en kan na uw machtiging ook periodiek de loongegevens aanleveren. U blijft de factuur ontvangen en betaalt deze zelf. U kunt uw administratiekantoor machtigen via Uw pensioenadministratie.

 

Download

Let op: aanlever- en factuurdata en Rekenwijzer kunnen tussentijds wijzigen. Zorg er daarom voor dat u altijd de laatste versie download van onze website.

Aanlever- en factuurdata

Handleiding digitale aanlevering

Rekenwijzer