Vrijwillige voortzetting pensioenopbouw

Uw werknemer kan (onder voorwaarden) bij BPF Schilders op eigen kosten pensioen opbouwen bij ontslag, bij onbetaald verlof of wanneer zijn dienstverband eindigt terwijl hij gedeeltelijk ziek of arbeidsongeschikt is. Wij noemen dit een vrijwillige voortzetting. Als uw werknemer hiervoor kiest, is hij zelf verantwoordelijk voor het betalen van de volledige pensioenpremie. Wij zetten de mogelijkheden voor uw werknemer hieronder op een rijtje.

Ontslag

Wordt uw werknemer ontslagen? Dan stopt zijn pensioenopbouw. Vanaf de datum dat zijn dienstverband (gedeeltelijk) is beëindigd, kan hij onder voorwaarden zijn pensioen vrijwillig voortzetten. Dit stopt automatisch na drie jaar.

Gedeeltelijk ziek of arbeidsongeschikt

Eindigt het dienstverband van uw werknemer terwijl hij gedeeltelijk ziek of arbeidsongeschikt is? Dan bouwt hij minder pensioen op dan daarvoor. Wordt zijn pensioen voor het gedeelte dat hij ziek of arbeidsongeschikt is premievrij voortgezet? Dan kan uw werknemer het gedeelte dat niet premievrij wordt voortgezet, zelf vrijwillig voortzetten. Dit stopt automatisch na drie jaar.

ANW-vangnetregeling

Nam uw werknemer al deel aan de ANW-vangnetregeling? Dan kan hij deze ook vrijwillig voortzetten. Dit kan echter alleen in combinatie met de basisregeling en als hij daar al gebruik van maakte toen hij nog in loondienst was.

Onbetaald verlof

Neemt uw werknemer onbetaald verlof en werkt en verdient hij tijdelijk niet of minder? Dan stopt zijn pensioenopbouw tijdelijk. Of hij bouwt nog wel pensioen op, maar minder dan daarvoor. Uw werknemer kan onder voorwaarden kiezen voor vrijwillige voortzetting. Dit stopt als hij weer gaat werken.

Wat verstaan we onder onbetaald verlof? Bij ouderschapsverlof, langdurig zorgverlof, adoptie- of pleegzorgverlof, sabbatsverlof, levensloopverlof en studieverlof is sprake van onbetaald verlof.

Let op! Uw werknemer moet zelf op tijd de einddatum van zijn verlof aan ons doorgeven. Dit doet hij door ons een brief te sturen waarin hij aangeeft dat hij weer gaat werken en wat de einddatum van zijn verlof is.

Overige situaties

Geldt voor uw werknemer een bijzondere situatie? Bijvoorbeeld wanneer er sprake is van faillissement. Laat hem dan contact opnemen met de klantenservice om te bespreken of hij zijn pensioen vrijwillig kan voortzetten.

Wie betaalt de premie en wat kost het?

Uw werknemer betaalt de premie voor de vrijwillige voortzetting zelf. Hij betaalt zowel het werknemers- als het werkgeversdeel. U mag wel afspraken met uw werknemer maken om (een deel van) de premie te vergoeden als hij/zij kiest voor vrijwillige voortzetting. Hoe hoog de premie is, hangt af van zijn situatie. Wanneer uw werknemer de premie niet betaalt, wordt de vrijwillige voortzetting direct beëindigd.

Kan uw werknemer de vrijwillige voortzetting voortijdig beëindigen?

Ja, dat kan. Hiervoor kan hij een schriftelijk verzoek bij ons indienen dat hij per aangetekende post naar ons stuurt. De beëindiging gaat dan in op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin wij het verzoek hebben ontvangen.

Hoe en binnen welke termijn vraagt uw werknemer een vrijwillige voortzetting aan?

Uw werknemer moet vrijwillige voortzetting schriftelijk aanvragen, binnen negen maanden nadat zijn dienstverband (gedeeltelijk) is beëindigd of het onbetaald verlof is ingegaan. Dit doet hij door ons een brief te sturen. Daarin moet uw werknemer aangeven waarom hij een vrijwillige voortzetting wenst en per welke datum hij de vrijwillige voortzetting wilt laten ingaan. Nadat wij de aanvraag hebben ontvangen, kijken wij of hij aan de voorwaarden voldoet. Voldoet uw werknemer aan de voorwaarden? Dan sturen wij hem een offerte. Voldoet hij niet aan de voorwaarden? Dan wijzen wij zijn aanvraag af per brief en leggen wij daarbij uit waarom hij niet aan de voorwaarden voldoet.


Lees de voorwaarden van vrijwillige voortzetting