Transitieplan BPF Schilders

In het transitieplan staat wat er verandert in de pensioenregeling van BPF Schilders. U leest in het transitieplan welke keuzes en afspraken de vakbonden en de werkgeversorganisatie maakten over de nieuwe pensioenregeling.

Laatste update: 3 mei 2024

Wat is het transitieplan?

De vakbonden CNV, FNV en LBV en werkgeversorganisatie OnderhoudNL hebben bepaald hoe de nieuwe pensioenregeling eruit gaat zien. Zij hebben hun keuzes voorgelegd aan hun leden en die zijn akkoord gegaan. De keuzes voor de nieuwe regeling leest u in het transitieplan.

Vakbonden CNV, FNV, LBV en werkgeversorganisatie OnderhoudNL maakten samen het transitieplan. Een andere naam voor de vakbonden en werkgeversorganisatie is sociale partners.

Voorwaarden aan de nieuwe pensioenregeling

Het pensioen van uw werknemer gaat niet zomaar over naar de nieuwe pensioenregeling. De vakbonden en werkgeversorganisatie stellen voorwaarden aan de overstap. De belangrijkste zijn:

  • De bestaande pensioenregeling is de basis voor de nieuwe pensioenregeling.
  • De nieuwe pensioenregeling moet een aantrekkelijke arbeidsvoorwaarde zijn.
  • In de nieuwe pensioenregeling kunnen de pensioenen sneller stijgen dan in de regeling van nu.
  • In de nieuwe pensioenregeling worden de risico’s zoveel mogelijk gedeeld met iedereen die is aangesloten bij BPF Schilders.
  • De vakbonden en werkgeversorganisatie willen verlaging van de pensioenen voorkomen.

Afspraken over de nieuwe regeling

De vakbonden en werkgeversorganisatie hebben afspraken gemaakt over de overstap naar de nieuwe pensioenregeling. Lees de belangrijkste.

1. De nieuwe regeling start op 1 januari 2026

Het pensioen gaat vanaf 1 januari 2026 over naar de nieuwe pensioenregeling. De regeling van nu stopt dan.

2. De nieuwe regeling is een solidaire premieregeling

In de pensioenregeling zoals u die nu kent staat de hoogte van het pensioen vast. In de nieuwe pensioenregeling staat vast hoeveel premie u en uw werknemer betalen. Dat heet een premieregeling. Iedereen die deelneemt aan de regeling van BPF Schilders betaalt dezelfde premie voor de pensioenopbouw. De vakbonden en werkgeversorganisatie kozen voor een solidaire premieregeling.

Het solidaire (samen) gedeelte in de regeling is dat onder andere tegenvallers in de beleggingen samen worden opvangen.

Een deel van de inkomsten uit het beleggen van pensioengeld gaat naar een reserve. Zit het een jaar tegen? Door de reserve kunnen we verlaging meestal voorkomen. De reserve noemen we een solidariteitsreserve.

3. Alle pensioenen gaan over naar de nieuwe regeling

De overgang naar de nieuwe pensioenregeling geldt voor alle pensioenen. Het pensioen dat uw werknemer opbouwt, opbouwde of ontvangt, zet BPF Schilders om naar een pensioen in de nieuwe regeling. Ook als het om een partner-, wezen- of arbeidsongeschiktheidspensioen van BPF Schilders gaat.

De vakbonden en werkgeversorganisatie kiezen voor een collectieve waardeoverdracht. Dat betekent dat het pensioen in één keer overgaat naar de nieuwe regeling.

4. Regels voor het omzetten van de pensioenen

Pensioenfondsen mogen de pensioenen omzetten naar de nieuwe regeling als de dekkingsgraad hoger is dan 90%. Als de dekkingsgraad 103% of hoger is, dan is er geld over.

De vakbonden en werkgeversorganisatie hebben afspraken gemaakt hoe het geld dan wordt verdeeld. U leest dit in het transitieplan. Wilt u meer weten over de dekkingsgraad?

Lees meer over de dekkingsgraad

5. Compensatie bij omzetten pensioen

De vakbonden en werkgeversorganisatie willen voorkomen dat uw verwachte pensioen in de nieuwe pensioenregeling op 1 januari 2026 minder wordt. Daarom maakten ze afspraken.

Gaat het verwachte pensioen van uw werknemer er in de nieuwe regeling op achteruit? Hij krijgt dan een vergoeding (opgenomen in uw pensioenopbouw). Uw werknemer krijgt die om het verlies van het verwachte pensioen goed te maken. Dat noemen we compenseren. Compenseren kan alleen als er genoeg geld beschikbaar is.

6. Het verwachte pensioen

Het pensioen dat uw werknemer tot de start van de nieuwe pensioenregeling opbouwde of het pensioen dat uw oud-werknemer ontvangt, zet BPF Schilders om naar een bedrag. Dat bedrag noemen we het persoonlijk pensioenvermogen. De hoogte van het pensioenvermogen moet bij overgang naar de nieuwe regels overeenkomen met de waarde van uw werknemers pensioenopbouw zoals deze op dat moment is.

Het pensioenvermogen beleggen we in de nieuwe regeling samen met alle andere pensioenen van BPF Schilders. Het resultaat van de beleggingen komt bij het persoonlijk pensioenvermogen. Als uw werknemer met pensioen gaat, betalen we hem maandelijks pensioen uit. De hoogte hiervan hangt af van het pensioenvermogen.

7. Hoe we de premie beleggen, verandert

In de nieuwe pensioenregeling betaalt u nog steeds premie (geld) samen met uw werknemer. Die premie blijven we beleggen. De manier waarop we beleggen, verandert.

Als uw werknemer jonger is, nemen we meer risico met de beleggingen van het pensioen. De werknemer kan tegenvallers beter opvangen als hij nog lang bij ons opbouwt. Als hij bijna met pensioen gaat of met pensioen is, beleggen we met minder risico.

Het geld voor de pensioenen wordt in de nieuwe regeling samen belegd. Uw werknemer deelt de goede en slechte resultaten met iedereen die deelneemt aan het pensioenfonds van BPF Schilders.

8. Het pensioen beweegt mee met de beleggingen

Iedere maand groeit het bedrag waarmee we beleggen voor het pensioen. Dat bedrag heet het persoonlijk pensioenvermogen. Het groeit doordat we dit beleggen. En door de inleg van premie, als uw werknemer nog niet met pensioen is.

Als het goed gaat met de beleggingen, groeit het persoonlijk pensioenvermogen (het bedrag waarmee we beleggen) sneller. Als het slecht gaat, gaat het bedrag eerder omlaag.

Er is een reserve. Met deze reserve kunnen we meestal voorkomen dat het pensioen omlaag gaat als uw werknemer eenmaal met pensioen is. We noemen de reserve de solidariteitsreserve.

9. Het partner- en wezenpensioen verandert

Overlijdt uw werknemer voordat hij met pensioen gaat? Dan ontvangt zijn partner partner een partnerpensioen. De hoogte van dit partnerpensioen verandert in de nieuwe pensioenregeling:

  • De partner ontvangt tot de AOW-leeftijd 40% van het salaris.
  • Uw partner ontvangt na het bereiken van de AOW-leeftijd levenslang 10% van het salaris.
  • Daarnaast blijft het partnerpensioen dat uw werknemer in de regeling van nu opbouwde ook bestaan. Als hij overlijdt voordat hij met pensioen gaat, dan wordt ook dit partnerpensioen aan zijn partner uitbetaald.

Overlijdt uw werknemer als hij al met pensioen is? Als uw werknemer partnerpensioen heeft, ontvangt zijn partner 70% van zijn pensioen.

De kinderen ontvangen tot ze 25 jaar zijn 10% van het salaris als uw werknemer overlijdt voor de pensioendatum. Overlijdt hij na de pensioendatum? Dan ontvangen de kinderen tot ze 25 jaar zijn 10% van het pensioen.

10. Verlaging voorkomen voor gepensioneerden

De vakbonden en werkgeversorganisatie willen voorkomen dat het pensioen in een jaar omlaag gaat in de nieuwe pensioenregeling.

Daarom hebben we een reserve. De reserve is bedoeld om te voorkomen dat de pensioenen die uitgekeerd worden omlaag gaan. We noemen de reserve de solidariteitsreserve.

Een illustratie van een vergrootglas boven een papier met tekst. Op het papier staat "nieuwe regels".

Waarom maakten de vakbonden en werkgeversorganisatie deze keuzes?

De vakbonden en werkgeversorganisatie willen dat de nieuwe afspraken voor uw werknemer zo goed mogelijk uitpakken. Alle deelnemers zijn voor hen belangrijk. De ene groep mag niet meer voor- of nadeel hebben van de overgang naar de nieuwe pensioenregeling dan de andere groep.

Daarom hebben de vakbonden en de werkgeversorganisatie berekeningen laten maken. Zo ontdekten zij wat de overgang naar de nieuwe regeling voor verschillende groepen betekent. Ze keken naar goede vooruitzichten, maar ook naar slechte. Uit de berekeningen blijkt dat er geen grote voor- of nadelen zullen zijn. En u blijft in de nieuwe regeling betaalbaar pensioen opbouwen.

Tot slot willen de vakbonden en de werkgeversorganisatie dat wat niet hoeft te veranderen hetzelfde blijft. Daarom zijn veel dingen hetzelfde in de nieuwe pensioenregeling.

Lees wat er hetzelfde blijft

Een vrouw (links) en een man (rechts) staan bij een flip-over. Op de flip-over staan de cijfers 1 tot en met 5 met in het midden een portemonnee.

Voordelen en uitdagingen van de nieuwe regeling

Het pensioen van uw werknemer overzetten naar de nieuwe regeling heeft voordelen volgens de vakbonden en werkgeversorganisatie Het pensioen kan eerder stijgen en de kans op verlaging van het pensioen is kleiner.

Er zijn ook uitdagingen. Doordat het pensioen meebeweegt met de beleggingen, kan het pensioen dat uw werknemer ontvangt meer schommelen.

De reserve voorkomt dat de pensioenen dalen als het tegenzit. De opbouw schommelt ook meer, waardoor het minder vroeg duidelijk is wat uw werknemer krijgt als hij met pensioen gaat.

De vakbonden en werkgeversorganisatie zien meer voordelen dan uitdagingen in de nieuwe regeling. U leest daar meer over in het transitieplan.

Lees meer in het transitieplan

Lees het transitieplan

De vakbonden en werkgeversorganisatie CNV, FNV, LBV en OnderhoudNL bieden het transitieplan aan het bestuur van BPF Schilders aan. Wilt u meer weten over het transitieplan? U kunt dan het volledige transitieplan lezen.

Download het transitieplan

Veelgestelde vragen over het transitieplan

Wat is het transitieplan?

In het transitieplan staat welke keuzes en afspraken de vakbonden en de werkgeversorganisatie maakten over de nieuwe pensioenregeling voor BPF Schilders. 

Lees het transitieplan

Wie maakt het transitieplan?

Het transitieplan is gemaakt door de vakbonden en de werkgeversorganisatie. Deze organisaties zijn FNV, CNV, LBV en OnderhoudNL.

Wat is de volgende stap?

Het transitieplan is nog niet definitief. Verenigingen van gepensioneerden en mensen die vroeger pensioen opbouwden bij BPF Schilders kunnen hun mening nog geven. Dat noemen we hoorrecht.

Hoorrecht is een wettelijke afspraak. Tot nu toe is er één partij die gebruik van hoorrecht wil maken. CNV, FNV, LBV (vakbonden) en OnderhoudNL (werkgeversorganisatie) spreken met deze partij. U leest het op onze website als het transitieplan definitief is.

Het plan gaat daarna het bestuur van BPF Schilders. Het bestuur bekijkt of zij de nieuwe regeling kunnen uitvoeren. Hiervoor is de afgelopen tijd al nauw samengewerkt tussen de vakbonden en werkgeversorganisatie en BPF Schilders.

Implementatieplan

BPF Schilders maakt ook een plan waarin staat hoe zij de overgang naar de nieuwe pensioenregeling gaan uitvoeren. Dat heet het implementatieplan.
De Nederlandsche Bank (DNB) beoordeelt het plan. Ook maakt BPF Schilders een communicatieplan.

Hierin staat hoe we uw werknemer laten weten wat de overgang naar de nieuwe regeling betekent. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) beoordeelt het communicatieplan.

Meer weten over de nieuwe regels voor pensioen?

Nederland krijgt een nieuw pensioenstelsel. Lees waarom er een nieuw pensioenstelsel komt, wanneer het nieuwe pensioenstelsel wordt ingevoerd en wat de veranderingen voor uw werknemer betekenen.

Lees meer over het nieuwe pensioenstelsel