Kijk hier terug: webinar over 3 belangrijke pensioenonderwerpen

Op 8 juni 2023 organiseerde BPF Schilders een webinar waarin 3 belangrijke pensioenonderwerpen centraal stonden. Ook hebben wij de veel gestelde vragen en de antwoorden hieronder voor u op een rijtje gezet.

Tijdens het webinar bespraken we:

Wat als mijn werknemer...

 • eerder wil stoppen met werken?
 • overlijdt en een partner nalaat?
 • vraagt naar het nieuwe pensioenstelsel?

Gestelde vragen

Tijdens het webinar stelden werkgevers verschillende vragen. In onderstaand overzicht hebben wij de vragen én onze antwoorden op een rijtje gezet.

Algemene vragen

Zitten er individuele verschillen in de regelgeving tussen de diverse pensioenfondsen?

Nee, voor alle pensioenfondsen gelden dezelfde regels. Binnen deze regels kan ieder pensioenfonds zijn eigen beleid opstellen om zo rekening te kunnen houden met de wensen van alle deelnemers en pensioengerechtigden.

Waarom is er nog steeds een onderscheid tussen UTA en Schilders? De pensioenopbouw is toch identiek voor beide groepen?

Voor de pensioenopbouw wordt inderdaad geen onderscheid gemaakt. In de cao wordt dit onderscheid wel gemaakt.

 

Vragen over het onderwerp 'wat als mijn werknemer... overlijdt en een partner nalaat?'

Zie ook de extra informatie op onze website op de pagina 'wat doe ik bij overlijden'. 

Niet iedere werknemer heeft een ANW-vangnetregeling via BPF Schilders, hoe worden zij geïnformeerd over de ANW vangnetregeling van BPF Schilders?

Zodra een werknemer voor het eerst wordt aangemeld bij BPF Schilders ontvangt hij een welkomstbrief. Hierin is informatie opgenomen over de ANW vangnetregeling van BPF Schilders. Het onderwerp wordt ook besproken tijdens de pensioenpresentaties van BPF Schilders. Op deze pagina leest u meer over de ANW-vangnetregeling.

De ANW-vangnetregeling is een vrijwillige regeling die de deelnemer zelf afsluit en betaalt. Wat de vrijwilligheid betekent is nog niet uitgelegd?

De ANW-vangnetregeling (ANW staat voor Algemene Nabestaandenwet) is een vrijwillige regeling die de deelnemer zelf afsluit en betaalt. Hij wordt op deze mogelijkheid gewezen als hij deelnemer wordt bij BPF Schilders. De vrijwilligheid betekent dat het niet automatisch een onderdeel is van de pensioenregeling. De deelnemer mag dus zelf kiezen of hij gebruik wil maken van de ANW-vangnetregeling. Dat is anders bij bijvoorbeeld het partnerpensioen.

Vervalt partnerpensioen als iemand een nieuwe partner krijgt?

Als een relatie eindigt, kan de ex-partner een bijzonder partnerpensioen krijgen. Een volgende nieuwe partner krijgt het partnerpensioen dat wordt opgebouwd vanaf de scheidingsdatum.

Kan dat ook nog, na pensioneren een nieuwe partner aanmelden?

Nee, nadat het pensioen is ingegaan kan geen partner meer worden aangemeld.

Is het nabestaandenpensioen verzekerd op risico-basis?

Nee, in de huidige pensioenregeling is het partnerpensioen op kapitaalbasis gefinancierd.

Indien je ongetrouwd bent met een nieuwe partner en er ook een 1e partner is, wie ontvangt dan het nabestaandenpensioen?

Als een relatie eindigt, kan de ex-partner een bijzonder partnerpensioen krijgen als uw werknemer en de ex-partner getrouwd waren of een geregistreerd partnerschap hadden. Ook als uw werknemer en de ex-partner ongehuwd samenwoonden en de ex-partner was aangemeld bij BPF Schilders, heeft de ex-partner mogelijk recht op bijzonder partnerpensioen.

Een volgende nieuwe partner krijgt het partnerpensioen dat wordt opgebouwd vanaf de scheidingsdatum. Uw werknemer en de nieuwe partner moeten dan wel samenwonen op hetzelfde adres en uw werknemer moet de nieuwe partner aanmelden bij BPF Schilders. Uw werknemer moet wel de ex-partner eerst afmelden.

Krijg je meer pensioen als je geen partner hebt?

Ja. Als u geen partner heeft bij ingang van het pensioen, dan wordt automatisch de waarde van het partnerpensioen omgezet in pensioen voor u. Heeft u wel een partner, dan kunnen u en uw partner samen verzoeken om de waarde van het partnerpensioen geheel of gedeeltelijk om te zetten in een hoger pensioen voor u.

Blijft het bedrag van het opgebouwde partnerpensioen voor de ongehuwd samenwonende bij uit elkaar gaan gekoppeld aan de ex-partner? Of gaan die rechten anders over naar de 'nieuwe liefde'?

Standaard

Uw ex-partner heeft na uw overlijden mogelijk recht op het partnerpensioen dat u heeft opgebouwd. Dit noemen we bijzonder partnerpensioen. De voorwaarde is dat uw partner bij BPF Schilders was aangemeld. Daarnaast moet u ook aan de volgende eisen voldoen:

 • u heeft een samenlevingscontract dat door een notaris is opgesteld, of de gezamenlijke huishouding bestaat minimaal een half jaar; en
 • u bent allebei niet getrouwd; en
 • uw partner is geen bloed- of aanverwant in de rechte lijn (bijv. ouder en kind); en
 • u en uw partner wonen op één adres volgens de Basisregistratie Personen (BRP).

Wanneer er recht bestaat op bijzonder partnerpensioen, hoeft u dit niet zelf aan te vragen. U en uw ex-partner ontvangen van BPF Schilders automatisch een brief. Daarin staat de hoogte van het bijzonder partnerpensioen vermeld.

Andere afspraak

Uw ex-partner kan afstand doen van het bijzonder partnerpensioen. U moet dit duidelijk in een schriftelijke overeenkomst tussen u en uw ex-partner vastleggen. Vul ook het formulier Overeenkomst afstand bijzonder partnerpensioen in en stuur beide documenten naar ons op. U krijgt daarna van ons een brief waarin wij bevestigen dat uw ex-partner afstand heeft gedaan van het recht op bijzonder partnerpensioen.

Kan een partner waarmee niet samengewoond wordt partner pensioen krijgen?

Nee. Alleen een partner die voldoet aan de partnerdefinitie heeft recht op een partnerpensioen. Eén van de voorwaarden is dat de partners op hetzelfde adres ingeschreven moeten staan.

Wat als je na het overlijden van de partner een nieuwe partner krijgt, loopt dan het partnerpensioen toch door?

Ja. Alleen als u al met pensioen bent gegaan heeft uw nieuwe partner geen recht op partnerpensioen.

Is er een verschil tussen het nieuwe en het oude (huidige) systeem met betrekking tot het partnerpensioen?

Ja. In het nieuwe stelsel wordt het partnerpensioen gesplitst in een partnerpensioen vanaf pensioendatum en een partnerpensioen vóór pensioendatum. Het partnerpensioen vanaf pensioendatum maakt onderdeel uit van uw pensioenvermogen. Het partnerpensioen vóór pensioendatum maakt daar geen onderdeel van uit. Dat deel van het pensioen is op risicobasis verzekerd. Dat betekent dat zolang u in de sector werkzaam bent, u verzekerd bent voor het partnerpensioen vóór pensioendatum. Stopt u met werken in de sector, dan stopt de verzekering van dit partnerpensioen. Wel heeft u dan de mogelijkheid om het partnerpensioen op risicobasis vrijwillig voort te zetten. De premie die nodig is voor deze vrijwillige voortzetting wordt dan gehaald uit uw pensioenvermogen. Hierdoor daalt dus de waarde van uw pensioenvermogen.

Hoe zit het als beide partners overlijden en er zit nog pensioen in de pot. Kunnen de kinderen dan ook recht hebben op het restant in het potje?

Nee, als beide ouders overlijden hebben de kinderen geen recht op het resterende ouderdomspensioen. Zij hebben onder bepaalde voorwaarden recht op wezenpensioen. U leest er hieronder meer over.

Wanneer hebben uw kinderen recht op het wezenpensioen?

 • Uw kinderen zijn niet ouder dan 22 jaar.
 • Uw kinderen zijn uw eigen kinderen.
 • Uw stiefkinderen zijn als eigen kinderen onderhouden en opgevoed.
 • Uw geadopteerde kinderen zijn als eigen kinderen onderhouden en opgevoed.
 • Uw pleegkinderen zijn als eigen kinderen onderhouden en opgevoed.

Hoeveel wezenpensioen ontvangen uw kinderen?

De hoogte van het wezenpensioen is afhankelijk van het moment dat u overlijdt (zie Wat doe ik bij..? Overlijden):

U overlijdt voor uw pensioendatum en werkt op dat moment in de schildersbranche.

Wezen ontvangen 0,2625% van de pensioengrondslag per deelnemersjaar. Het wezenpensioen bij overlijden van de deelnemer wordt vastgesteld als som van het al opgebouwde en nog op te bouwen wezenpensioen. Dit gebeurt op basis van de fictieve toekomstige diensttijd van de deelnemer tot aan de pensioendatum. Ieder kind tot 23 jaar ontvangt een wezenpensioen. Het bedrag vindt u op uw pensioenoverzicht.

U overlijdt voor uw pensioendatum en werkt op dat moment niet in de schildersbranche of u komt te overlijden na pensioendatum.

Het wezenpensioen is gelijk aan het opgebouwde wezenpensioen tijdens deelnemerschap tot aan de datum van overlijden. Ieder kind tot 23 jaar ontvangt een wezenpensioen. Het wezenpensioen wordt verdubbeld als de tweede ouder ook overlijdt.

 

Vragen over het onderwerp 'wat als mijn werknemer... vraagt naar het nieuwe pensioenstelsel?'

Ik hoor een datum 1-1-2026, wat houdt deze datum in? Het nieuwe stelsel gaat toch in op 1-1-2028?

BPF Schilders streeft ernaar om per 1 januari 2026 te werken volgens het nieuwe pensioenstelsel. Vanaf 1 januari 2028 moeten alle pensioenfondsen werken volgens het nieuwe pensioenstelsel.

Krijgt elke werknemer dus zijn eigen "potje’’(pensioenvermogen)?

Ja, iedereen krijgt zijn eigen pensioenvermogen.

Wat kunnen werkgevers doen om BPF Schilders te helpen bij communicatie en voorlichting over de transitie?

Als werknemers vragen hebben over het nieuwe pensioenstelsel kunt u als werkgever verwijzen naar www.bpfschilders.nl. Wij blijven u en uw werknemers de komende tijd informeren over het nieuwe pensioenstelsel zodat u op de hoogte blijft.

Blijft de pensioenpremie hetzelfde?

Het uitgangspunt is dat de pensioenpremie op het huidige niveau blijft.

Heb je zelf nog iets te zeggen over het beleggingsprofiel?

Sociale Partners hebben in juli 2022 een principebesluit genomen voor de solidaire premieregeling. Bij deze regeling stelt BPF Schilders het beleggingsbeleid vast onder andere op basis van een risicobereidheidsonderzoek. Dit heeft BPF Schilders gedaan onder de werknemers, ondernemers en gepensioneerden. Dit onderzoek wordt na de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel regelmatig herhaald. Dit beleid geldt voor iedereen. Dat betekent dus dat u niet zelf uw eigen beleggingsprofiel kunt kiezen.

Waar moet ik aan denken bij maatwerk?

In het nieuwe pensioenstelsel is meer ruimte voor maatwerk. Zo kan een pensioenfonds als het gaat om beleggingsrisico's onderscheid maken tussen verschillende deelnemersgroepen. Bijvoorbeeld door meer beleggingsrisico te nemen als uw werknemer nog jong is, en minder risico te nemen wanneer uw werknemer binnen enkele jaren met pensioen gaat.

Dat wat je opgebouwd hebt in loop der jaren, hoe wordt dat gecontroleerd?

Op dit moment kunnen wij uw vraag nog niet beantwoorden. Wij blijven u de komende tijd informeren over het nieuwe pensioenstelsel wanneer er updates beschikbaar zijn.

 

Vragen over het onderwerp 'wat als mijn werknemer... eerder wil stoppen met werken?'

De Zwaarwerkregelingen worden niet door BPF Schilders uitgevoerd, maar door de Stichting Uitvoeringsregelingen SAG (SUSAG). Voor het antwoord op al uw specifieke vragen over deze regelingen, kunt u terecht bij de SUSAG. 

Waarom wordt over de zwaarwerkregelingen door werkgever premie betaald over de totale loonsom, dus ook UTA personeel (terwijl zij er geen gebruik van kunnen maken)?

De zwaarwerkregelingen zijn opgenomen in de cao SAVG en worden uitgevoerd door SUSAG. U kunt de informatie van De Stichting Uitvoeringsregelingen SAG (SUSAG) raadplegen.

Is er ook nog een regeling voor UTA-medewerkers?

De cao-regelingen generatiepact en RVU-regeling zijn (onder voorwaarden) alleen voor cao-medewerkers. UTA-medewerkers kunnen geen gebruik maken van deze regelingen. Uiteraard kan een UTA-medewerker er wel voor kiezen om zijn pensioen (gedeeltelijk) eerder in te laten gaan dan zijn AOW-gerechtigde leeftijd.

Wilt u meer weten over de voorwaarden en voor wie deze regelingen gelden?

De Stichting Uitvoeringsregelingen SAG (SUSAG) kan u helpen bij specifieke vragen. U kunt hen bereiken via info@susag.nl of bellen op 085 210 10 57.