Scheiden of uit elkaar gaan

Scheiden of uit elkaar gaan is een ingrijpende gebeurtenis. Er moeten veel dingen geregeld worden. Zoals afspraken maken over de verdeling van het pensioen. Wij zetten de mogelijkheden hieronder op een rij.

Bij BPF Schilders bouwt uw werknemer ouderdomspensioen én partnerpensioen op. Wanneer hij gaat scheiden denkt hij waarschijnlijk niet direct aan zijn pensioen. Maar een scheiding kan wel grote gevolgen hebben. Het pensioen kan daardoor veel lager uitvallen.

Bekijk het filmpje wat er met het pensioen van uw werknemer gebeurt als u gaat scheiden of uit elkaar gaat. In 2 minuten bent u helemaal op de hoogte.

Maar ook in deze handige infographic ziet u in één oogopslag hoe het zit met de verdeling van het pensioen van uw werknemer als hij of zij gaat scheiden of uit elkaar gaat. Daaronder vindt u meer informatie over de gevolgen voor het pensioen van uw werknemer.

Wat zijn de gevolgen voor het pensioen van uw werknemer? 

Wat gebeurt er met het ouderdomspensioen?

In de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding is bepaald dat het pensioen bij scheiding ‘verevend’ wordt. Dat betekent dat de ex-partner van uw werknemer recht heeft op de helft van het pensioen dat tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap is opgebouwd. De verdeling van het ouderdomspensioen mag ook aangevraagd worden door de ex-partner, zonder dat de ex-partner uw werknemer daarvan op de hoogte stelt. Uw werknemer is bij wet verplicht om daaraan mee te werken.

Vanaf de pensioengerechtigde leeftijd van uw werknemer ontvangt zijn ex-partner dus een deel  van het door hem opgebouwde ouderdomspensioen. Het omgekeerde geldt overigens ook: neemt zijn ex-partner deel aan een pensioenregeling? Dan kan uw werknemer recht hebben op de helft van het ouderdomspensioen van zijn ex-partner dat tijdens het huwelijk is opgebouwd. Uw werknemer kan afwijken van deze standaardverdeling, maar dat kan alleen als hij het daar samen met zijn ex-partner over eens wordt.

Wat gebeurt er met het partnerpensioen?

De ex-partner van uw werknemer heeft mogelijk recht op het partnerpensioen dat uw werknemer heeft opgebouwd tot de scheidingsdatum of de datum dat hij niet meer samenwoont. Dit heet bijzonder partnerpensioen. De ex-partner krijgt dit uitgekeerd na zijn overlijden. De hoogte van het bijzonder partnerpensioen is gelijk aan het partnerpensioen dat tot aan de scheidingsdatum of de datum dat uw werknemer niet meer samenwoont, is opgebouwd.

Conversie naar eigen ouderdomspensioen

Conversie betekent het omzetten in een eigen pensioen. De ex-partner van uw werknemer krijgt het deel van het pensioen (ouderdoms- én partnerpensioen) iedere maand als eigen ouderdomspensioen, wanneer de ex-partner met pensioen gaat. Kortom: de ex-partner hoeft niet te wachten tot het moment waarop uw werknemer met pensioen gaat.

Wanneer uw werknemer voor conversie kiest, doet hij definitief afstand van het deel van het ouderdomspensioen én bijzonder partnerpensioen, waarop zijn ex-partner recht heeft. Dit betekent dat als de ex-partner overlijdt, uw werknemer dat deel van het ouderdomspensioen definitief kwijt is. Het voordeel is dat zijn ex-partner zelf beslissingen kan nemen over het pensioen.


Was uw werknemer getrouwd of had hij  een geregistreerd partnerschap?

Hoe geeft uw werknemer zijn scheiding door?

Uw werknemer hoeft zijn scheiding niet aan ons door te geven. Wij krijgen dit door van de gemeente. Tenzij hij in het buitenland woont. Dan moet u dit zelf aan ons doorgeven.

Welke mogelijkheden zijn er om het ouderdomspensioen te verdelen?

Standaardverdeling

De ex-partner van uw werknemer heeft volgens de wet recht op de helft van het bedrag aan ouderdomspensioen dat uw werknemer tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap heeft opgebouwd. Dit geldt zowel voor een echtscheiding als voor een scheiding van tafel en bed. Dit noemen we de standaardverdeling. De standaardverdeling moet door uw werknemer binnen twee jaar na de scheiding bij ons worden aangevraagd met het wettelijke formulier  Mededelingsformulier in verband met verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding. Wij zorgen er dan voor dat de ex-partner vanaf de pensioendatum van uw werknemer het juiste deel krijgt. Doet uw werknemer dit niet, dan moet hij zelf maandelijks geld overmaken naar zijn ex-partner.

Afwijkende verdeling of geen verdeling

Uw werknemer kan ook voor een andere verdeling kiezen of zijn ouderdomspensioen helemaal niet verdelen. Bijvoorbeeld omdat hij vóór zijn huwelijk of geregistreerd partnerschap al een tijd heeft samengewoond en hij zijn ex-partner meer rechten wil geven. Zijn partner moet dan wel al eerder bij ons zijn aangemeld in de tijd dat hij nog samenwoonde.

Of omdat uw werknemer een andere verdeling wenst dan de standaard 50-50% verdeling. Een afwijkende verdeling moet zijn vastgelegd in de huwelijkse voorwaarden of het echtscheidingsconvenant. Hij moet dit binnen twee jaar na de scheiding bij ons aanvragen met het wettelijke formulier  Mededelingsformulier in verband met verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding.

Heeft de verdeling plaatsgevonden? Dan ziet uw werknemer dat terug op zijn Uniform Pensioenoverzicht dat hij van BPF Schilders ontvangt.

Welke mogelijkheden zijn er om het partnerpensioen te verdelen?

Standaardverdeling

De ex-partner van uw werknemer heeft volgens de wet na het overlijden van uw werknemer mogelijk recht op het partnerpensioen dat hij heeft opgebouwd. Dit noemen we bijzonder partnerpensioen. Het bijzonder partnerpensioen hoeft uw werknemer niet zelf aan te vragen. Uw werknemer en zijn ex-partner ontvangen van BPF Schilders automatisch een brief. Daarin staat de hoogte van het bijzonder partnerpensioen vermeld.

Geen verdeling

De ex-partner van uw werknemer kan afstand doen van het bijzonder partnerpensioen. Uw werknemer moet dit duidelijk in het echtscheidingsconvenant vastleggen. Ook moet uw werknemer het formulier Overeenkomst Afstand Bijzonder Partnerpensioen invullen en beide documenten naar ons opsturen. Uw werknemer krijgt daarna van ons een brief waarin wij bevestigen dat zijn ex-partner afstand heeft gedaan van het recht op Bijzonder partnerpensioen.

Wat gebeurt er bij waardeoverdracht naar een ander pensioenfonds?

Bouwt uw werknemer door verandering van baan bij een ander pensioenfonds rechten op? Dan kan uw werknemer de rechten die hij bij BPF Schilders heeft opgebouwd overdragen. Dit heet waardeoverdracht. Het deel van het ouderdomspensioen dat bestemd is voor zijn ex-partner gaat bij waardeoverdracht mee naar het ‘nieuwe’ pensioenfonds. Dat geldt niet voor het bijzonder partnerpensioen, dat bestemd is voor zijn ex-partner. Dat blijft achter bij het pensioenfonds waar het is opgebouwd. Hetzelfde geldt bij waardeoverdracht van een ander pensioenfonds naar BPF Schilders.


Woonde uw werknemer ongehuwd samen?

Hoe geeft uw werknemer zijn scheiding door?

Hij stuurt ons een brief waarin hij aangeeft dat hij niet meer samenwoont en dat hij zijn partner afmeldt, voorzien van zijn handtekening. Hij vermeldt in de brief ook de voorletters, de achternaam en de geboortedatum van zijn ex-partner, en het nieuwe adres van hem of zijn ex-partner. Heeft hij zijn ex-partner nooit bij ons aangemeld? Dan hoeft hij niets te doen.

Heeft de ex-partner van uw werknemer recht op een deel van zijn ouderdomspensioen?

Zijn ex-partner heeft geen wettelijk recht op een deel van zijn ouderdomspensioen als hij ongehuwd samenwoonde. Ook niet als hij een notariële samenlevingsovereenkomst heeft. Hij kan wel zelf afspraken maken over de verdeling van zijn ouderdomspensioen in de tijd dat hij samen was. BPF Schilders blijft buiten een eventuele pensioenverdeling.

Welke mogelijkheden zijn er om het partnerpensioen te verdelen?

Standaardverdeling

De ex-partner van uw werknemer heeft na het overlijden van uw werknemer mogelijk recht op het partnerpensioen dat hij heeft opgebouwd. Dit noemen we bijzonder partnerpensioen. De voorwaarde is dat de partner bij BPF Schilders was aangemeld. Daarnaast moet ook aan de volgende eisen worden voldaan:
  • uw werknemer heeft een samenlevingscontract dat door een notaris is opgesteld, of de gezamenlijke huishouding bestaat minimaal een half jaar; en
  • uw werknemer en zijn partner zijn allebei niet getrouwd; en
  • de partner van uw werknemer is geen bloed- of aanverwant in de rechte lijn (bijv. ouder en kind); en
  • uw werknemer en zijn partner wonen op één adres volgens de Basisregistratie Personen (BRP).
Wanneer er recht bestaat op bijzonder partnerpensioen, dan hoeft uw werknemer dit niet zelf aan te vragen. Uw werknemer en zijn ex-partner ontvangen van BPF Schilders automatisch een brief. Daarin staat de hoogte van het bijzonder partnerpensioen vermeld.

 

Geen verdeling

Zijn ex-partner kan afstand doen van het bijzonder partnerpensioen. Hij moet dit duidelijk in een schriftelijke overeenkomst tussen hem en zijn ex-partner vastleggen. Hij moet ook het formulier Overeenkomst Afstand Bijzonder Partnerpensioen invullen en beide documenten naar ons opsturen. Hij krijgt daarna van ons een brief waarin wij bevestigen dat zijn ex-partner afstand heeft gedaan van het recht op bijzonder partnerpensioen.

Wat gebeurt er bij waardeoverdracht naar een ander pensioenfonds?

Bouwt uw werknemer door verandering van baan bij een ander pensioenfonds rechten op? Dan kan hij de rechten die hij bij BPF Schilders heeft opgebouwd overdragen. Dit heet waardeoverdracht. Dat geldt niet voor het bijzonder partnerpensioen, dat bestemd is voor zijn ex-partner. Dat blijft achter bij het pensioenfonds waar het is opgebouwd. Hetzelfde geldt bij waardeoverdracht van een ander pensioenfonds naar BPF Schilders.​