Transitieplan BPF Schilders

In het transitieplan staat wat er verandert in de pensioenregeling van BPF Schilders. U leest in het transitieplan welke keuzes en afspraken de vakbonden en de werkgeversorganisatie maakten over de nieuwe pensioenregeling.

Laatste update: 3 mei 2024

Wat is het transitieplan?

De vakbonden CNV, FNV, LBV en werkgeversorganisatie OnderhoudNL hebben bepaald hoe de nieuwe pensioenregeling eruit gaat zien. Zij hebben hun keuzes voorgelegd aan hun leden en die zijn akkoord gegaan. De keuzes voor de nieuwe regeling leest u in het transitieplan.

Vakbonden CNV, FNV, LBV en werkgeversorganisatie OnderhoudNL maakten samen het transitieplan. Een andere naam voor de vakbonden en werkgeversorganisatie is sociale partners.

Voorwaarden aan de nieuwe pensioenregeling

Uw pensioen gaat niet zomaar over naar de nieuwe pensioenregeling. De vakbonden en werkgeversorganisatie stellen voorwaarden aan de overstap. De belangrijkste zijn:

  • De bestaande pensioenregeling is de basis voor de nieuwe pensioenregeling.
  • De nieuwe pensioenregeling moet een aantrekkelijke arbeidsvoorwaarde zijn.
  • In de nieuwe pensioenregeling kunnen de pensioenen sneller stijgen dan in de regeling van nu.
  • In de nieuwe pensioenregeling worden de risico’s zoveel mogelijk gedeeld met iedereen die is aangesloten bij BPF Schilders.
  • De vakbonden en werkgeversorganisatie willen verlaging van de pensioenen voorkomen.

Afspraken over de nieuwe regeling

De vakbonden en werkgeversorganisatie hebben afspraken gemaakt over de overstap naar de nieuwe pensioenregeling. Lees de belangrijkste.

1. De nieuwe regeling start op 1 januari 2026

Uw pensioen gaat vanaf 1 januari 2026 over naar de nieuwe pensioenregeling. De regeling zoals u die nu kent stopt dan.

2. De nieuwe regeling is een solidaire premieregeling

In de pensioenregeling zoals u die nu kent staat de hoogte van uw pensioen vast. In de nieuwe pensioenregeling staat vast hoeveel premie u betaalt. Dat heet een premieregeling. Iedereen die deelneemt aan de regeling van BPF Schilders betaalt dezelfde premie voor de pensioenopbouw. De vakbonden en werkgeversorganisatie kozen voor een solidaire premieregeling.

Het solidaire (samen) gedeelte in de regeling is dat we onder andere tegenvallers in de beleggingen samen opvangen.

Een deel van de inkomsten uit het beleggen van pensioengeld gaat naar een reserve. Zit het een jaar tegen? Dan proberen we verlaging van uw pensioen met deze reserve te voorkomen. Die reserve noemen we een solidariteitsreserve.

3. Alle pensioenen gaan over naar de nieuwe regeling

De overgang naar de nieuwe pensioenregeling geldt voor alle pensioenen. Het pensioen dat u nu opbouwt, opbouwde of ontvangt, zet BPF Schilders om naar een pensioen in de nieuwe regeling. Ook als u een partner-, wezen- of arbeidsongeschiktheidspensioen van ons ontvangt.

De vakbonden en werkgeversorganisatie kiezen voor een collectieve waardeoverdracht. Dat betekent dat het pensioen van u en uw collega’s in één keer overgaat naar de nieuwe regeling.

4. Regels voor het omzetten van de pensioenen

Pensioenfondsen mogen de pensioenen omzetten naar de nieuwe regeling als de dekkingsgraad hoger is dan 90%. Als de dekkingsgraad 103% of hoger is, dan is er geld over.

De vakbonden en werkgeversorganisatie hebben afspraken gemaakt hoe het geld dan wordt verdeeld. U leest dit in het transitieplan. Wilt u meer weten over de dekkingsgraad?

Lees meer over de dekkingsgraad

5. Compensatie bij omzetten pensioen

De vakbonden en werkgeversorganisatie willen voorkomen dat uw verwachte pensioen in de nieuwe pensioenregeling minder wordt. Daarom maakten ze afspraken.

Gaat uw verwachte pensioen er in de nieuwe regeling op achteruit? U krijgt dan een vergoeding (opgenomen in uw pensioenopbouw). U krijgt die om het verlies van uw verwachte pensioen goed te maken. Dat noemen we compenseren. Compenseren kan alleen als er genoeg geld beschikbaar is.

6. Uw verwachte pensioen

Het pensioen dat u tot de start van de nieuwe pensioenregeling opbouwde of het pensioen dat u ontvangt, zet BPF Schilders om naar een bedrag. Dat bedrag noemen we uw pensioenvermogen.

De hoogte van uw pensioenvermogen moet bij overgang naar de nieuwe regels overeenkomen met de waarde van uw pensioenopbouw zoals deze op dat moment is.

Uw pensioenvermogen beleggen we in de nieuwe regeling samen met alle andere pensioenen van BPF Schilders. Het resultaat van de beleggingen komt bij uw persoonlijk pensioenvermogen. Als u met pensioen gaat, betalen we u maandelijks pensioen uit. De hoogte hiervan hangt af van uw pensioenvermogen.

7. Hoe we uw premie beleggen, verandert

In de nieuwe pensioenregeling betaalt u nog steeds premie (geld) samen met uw werkgever. Of zelf, als u ondernemer bent. Die premie blijven we beleggen. De manier waarop we beleggen, verandert.

Als u jonger bent, nemen we meer risico met de beleggingen van uw pensioen. U kunt tegenvallers beter opvangen als u nog lang bij ons opbouwt. Als u bijna met pensioen gaat of met pensioen bent, beleggen we met minder risico.

In de nieuwe pensioenregeling wordt al het geld samen belegd. U deelt de goede en slechte resultaten met iedereen die deelneemt aan het pensioenfonds van BPF Schilders.

8. Uw pensioen beweegt mee met de beleggingen

Iedere maand groeit het bedrag waarmee we beleggen voor uw pensioen. Dat bedrag heet het persoonlijk pensioenvermogen. Het groeit doordat we dit beleggen. Bouwt u nog pensioen op? Dan groeit uw persoonlijk pensioenvermogen ook door de inleg van de premie.

Als het goed gaat met de beleggingen, groeit uw persoonlijk pensioenvermogen (het bedrag waarmee we beleggen) sneller. Als het slecht gaat, gaat het bedrag eerder omlaag.

Ook als u al met pensioen bent kan uw pensioen schommelen. Er is een reserve. Met deze reserve kunnen we meestal voorkomen dat uw pensioen omlaag gaat als u eenmaal met pensioen bent. We noemen de reserve de solidariteitsreserve.

9. Het partner- en wezenpensioen verandert

Overlijdt u voordat u met pensioen gaat? Dan ontvangt uw partner een partnerpensioen. De hoogte van dit partnerpensioen verandert in de nieuwe pensioenregeling:

  • Uw partner ontvangt tot de AOW-leeftijd 40% van uw salaris.
  • Uw partner ontvangt na het bereiken van de AOW-leeftijd levenslang 10% van uw salaris.
  • Daarnaast blijft het partnerpensioen dat u in de regeling van nu opbouwde ook bestaan. Als u overlijdt voordat u met pensioen gaat, dan wordt ook dit partnerpensioen aan uw partner uitbetaald.

Overlijdt u als u al met pensioen bent? Als u voor partnerpensioen heeft gekozen ontvangt uw partner dan 70% van uw pensioen.

Uw kinderen ontvangen tot ze 25 jaar zijn 10% van uw salaris als u overlijdt voor uw pensioendatum. Overlijdt u na uw pensioendatum? Dan ontvangen uw kinderen tot ze 25 jaar zijn 10% van uw pensioen.

Bouwde u in het verleden pensioen op?

Heeft u in het verleden pensioen opgebouwd bij BPF Schilders? Uw opgebouwde partnerpensioen blijft bestaan. Als u overlijdt, betalen we dit opgebouwde partnerpensioen aan uw partner uit. U bouwt in de nieuwe regeling geen partnerpensioen meer op.

10. Verlaging voorkomen als u al met pensioen bent

Bent u al met pensioen? De sociale partners willen voorkomen dat uw pensioen in een jaar omlaag gaat in de nieuwe pensioenregeling.

Daarom hebben we een reserve. Met deze reserve kunnen we meestal voorkomen dat uw pensioen omlaag gaat als u eenmaal met pensioen bent. We noemen de reserve de solidariteitsreserve.

Waarom maakten de vakbonden en werkgeversorganisatie deze keuzes?

De vakbonden en werkgeversorganisatie willen dat de nieuwe afspraken voor u zo goed mogelijk uitpakken. Alle deelnemers zijn voor hen belangrijk. De ene groep mag niet meer voor- of nadeel hebben van de overgang naar de nieuwe pensioenregeling dan de andere groep. Daarom lieten de vakbonden en de werkgeversorganisatie berekeningen maken.

Zo ontdekten zij wat de overgang naar de nieuwe regeling voor verschillende groepen betekent. Ze keken naar goede vooruitzichten, maar ook naar slechte. Uit de berekeningen blijkt dat er geen grote voor- of nadelen zullen zijn. En u blijft in de nieuwe regeling betaalbaar pensioen opbouwen.

Tot slot willen de vakbonden en de werkgeversorganisatie dat wat niet hoeft te veranderen hetzelfde blijft. Daarom zijn veel dingen hetzelfde in de nieuwe pensioenregeling.

Lees wat er hetzelfde blijft

Voordelen en uitdagingen van de nieuwe regeling

Uw pensioen overzetten naar de nieuwe regeling heeft voordelen volgens de vakbonden en de werkgeversorganisatie. Uw pensioen kan eerder stijgen en de kans op verlaging van uw pensioen is kleiner.

Er zijn ook uitdagingen. Doordat uw pensioen meebeweegt met de beleggingen, kan het pensioen dat u ontvangt meer schommelen.

Reserve

De reserve voorkomt meestal dat de pensioenen dalen als het tegenzit. Uw opbouw schommelt ook meer, waardoor het minder vroeg duidelijk is wat u krijgt als u met pensioen gaat.

De vakbonden en werkgeversorganisatie zien meer voordelen dan uitdagingen in de nieuwe regeling. U leest daar meer over in het transitieplan.

Lees meer in het transitieplan

Lees het transitieplan

De vakbonden en werkgeversorganisatie CNV, FNV, LBV en OnderhoudNL bieden het transitieplan aan het bestuur van BPF Schilders aan. Wilt u meer weten over het transitieplan? U kunt dan het volledige transitieplan lezen.

Download het transitieplan

Veelgestelde vragen over het transitieplan

Wat is het transitieplan?

In het transitieplan staat welke keuzes en afspraken de vakbonden en de werkgeversorganisatie (sociale partners) maakten over de nieuwe pensioenregeling voor BPF Schilders. 

Lees het transitieplan

Wie maakt het transitieplan?

Het transitieplan is gemaakt door de vakbonden en de werkgeversorganisatie. Die noemen we ook wel sociale partners. Deze organisaties zijn FNV, CNV, LBV en OnderhoudNL.

Wat betekenen de afspraken uit het transitieplan voor mij?

Alle pensioenen gaan over naar de nieuwe regeling, dus ook uw pensioen. U ontvangt naar verwachting eind 2025 persoonlijk bericht met daarin een voorlopige berekening van uw pensioen in de nieuwe regeling. In 2026 verwachten we u de definitieve berekening te sturen.

Ik wil geen pensioen opbouwen in de nieuwe regeling. Kan ik bezwaar maken?

U kunt helaas geen bezwaar maken, of volgens de oude regels pensioen bij BPF Schilders blijven opbouwen.

Het is afgesproken in de Wet toekomst pensioenen dat iedereen die deelneemt aan de regeling van BPF Schilders, overgaat naar de nieuwe regeling.

Wat is de volgende stap?

Het transitieplan is nog niet definitief. Verenigingen van gepensioneerden en mensen die vroeger pensioen opbouwden bij BPF Schilders kunnen hun mening nog geven. Dat noemen we hoorrecht.

Hoorrecht is een wettelijke afspraak. Tot nu toe is er één partij die gebruik van hoorrecht wil maken. CNV, FNV, LBV (vakbonden) en OnderhoudNL (werkgeversorganisatie) spreken met deze partij. U leest het op onze website als het transitieplan definitief is.

Het plan gaat daarna het bestuur van BPF Schilders. Het bestuur bekijkt of zij de nieuwe regeling kunnen uitvoeren. Hiervoor is de afgelopen tijd al nauw samengewerkt tussen de vakbonden en werkgeversorganisatie en BPF Schilders.

Implementatieplan

BPF Schilders maakt ook een plan waarin staat hoe zij de overgang naar de nieuwe pensioenregeling gaan uitvoeren. Dat heet het implementatieplan.

De Nederlandsche Bank (DNB) beoordeelt het plan. Ook maakt BPF Schilders een communicatieplan. Hierin staat hoe we u laten weten wat de overgang naar de nieuwe regeling voor u betekent. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) beoordeelt het communicatieplan.

Wanneer hoor ik meer?

In 2024 werkt BPF Schilders de details van de nieuwe pensioenregeling uit. We zetten in 2025 alles klaar voor de overgang. U ontvangt eind 2025 een persoonlijk bericht met een voorlopige berekening van uw pensioen na de omzetting.

Meer weten over de nieuwe regels voor pensioen?

Nederland krijgt een nieuw pensioenstelsel. Lees waarom er een nieuw pensioenstelsel komt, wanneer het nieuwe pensioenstelsel wordt ingevoerd en wat de veranderingen voor u betekenen.

Lees meer over het nieuwe pensioenstelsel