Waardeoverdracht

Heeft u bij een andere werkgever pensioen opgebouwd? Dan kunt u dat opgebouwde pensioen meenemen naar BPF Schilders. We noemen dit waardeoverdracht.

Een voordeel van waardeoverdracht is dat uw pensioen niet versnipperd raakt over verschillende pensioenuitvoerders. Zo houdt u een beter overzicht over hoeveel pensioen u in de toekomst kunt verwachten. Gaat u in een andere branche werken, dan kunt u uw pensioen bij BPF Schilders ook overdragen aan de nieuwe pensioenuitvoerder.

Afhankelijk van de dekkingsgraad

Als de beleidsdekkingsgraad van BPF Schilders lager is dan 100%, is waardeoverdracht naar BPF Schilders niet mogelijk. U kunt dan wel alvast een aanvraag indienen, maar wij nemen uw aanvraag pas in behandeling als de beleidsdekkingsgraad voor beide partijen (weer) 100% of hoger is. Wij informeren u dan per brief. 

Hoe vraagt u waardeoverdracht aan?

Wij leggen u graag uit hoe u waardeoverdracht aanvraagt en waar u op moet letten.

Waardeoverdracht: van een ander pensioenfonds naar BPF Schilders

Hoe vraagt u waardeoverdracht naar BPF Schilders aan?

Uw opgebouwde pensioen overdragen naar BPF Schilders regelt u in een paar stappen.

Stap 1 

Controleer of uw oude pensioenuitvoerder gebruik maakt van de mogelijkheid om een klein pensioen automatisch over te dragen. Die informatie staat in de informatie die u van uw oude pensioenuitvoerder kreeg op het moment dat uw pensioenopbouw bij die uitvoerder stopte. Ook kunt u informatie vinden op de website van uw oude pensioenuitvoerder.

Draagt uw oude pensioenuitvoerder een klein pensioen automatisch over? Gaat u dan naar stap 2.

Zo nee, gaat u dan naar stap 3.

Stap 2

Controleer of uw pensioen hoger is dan € 592,51 bruto per jaar.

Is uw pensioen bij uw oude pensioenuitvoerder nu lager of gelijk aan € 592,51 bruto per jaar? En stopte uw pensioenopbouw bij uw oude pensioenuitvoerder? Dan hoeft u niks te doen. Uw oude pensioenuitvoerder draagt uw pensioen automatisch over. Wilt u weten hoe hoog uw pensioen bij uw oude uitvoerder op dit moment is? Gaat u dan naar www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Is uw pensioen bij uw oude pensioenuitvoerder nu hoger dan € 592,51 bruto per jaar? Dan kunt u een verzoek voor waardeoverdracht indienen bij BPF Schilders (zie stap 3 en 4).

Stap 3

Om gebruik te maken van uw wettelijk recht op waardeoverdracht, stuurt u het volledig ingevulde en ondertekende formulier Aanvraag Waardeoverdracht naar BPF Schilders. Zodra BPF Schilders uw aanvraag heeft verwerkt, krijgt u een ontvangstbevestiging.

  • BPF Schilders vraagt een opgave aan bij uw oude pensioenuitvoerder. Dat gebeurt binnen 1 maand na ontvangst van uw aanvraag.
  • Binnen 2 maanden nadat u de aanvraag heeft ingediend, verstrekt uw oude pensioenuitvoerder een opgave van uw pensioenaanspraken aan BPF Schilders.
  • Als BPF Schilders geen reactie krijgt van uw oude pensioenuitvoerder, dan stuurt BPF Schilders maximaal 2 keer een herinnering. Heeft BPF Schilders dan nog steeds niets gehoord, dan legt BPF Schilders de aanvraag stil totdat wij alsnog een reactie ontvangen. Zodra BPF Schilders de opgave van uw oude pensioenuitvoerder heeft ontvangen, krijgt u van BPF Schilders een brief, een vrijblijvende offerte en een akkoordverklaring.

Stap 4

Nadat u de offerte heeft ontvangen, kunt u de afweging maken of u het pensioen bij uw oude pensioenuitvoerder wilt overdragen naar BPF Schilders. Kiest u voor waardeoverdracht? Onderteken dan – samen met uw partner, als u die heeft – de akkoordverklaring.

Stuur de akkoordverklaring binnen 2 maanden terug naar BPF Schilders. BPF Schilders vraagt dan uw oude pensioenuitvoerder om de overdrachtswaarde binnen 10 dagen over te maken. Daarna wikkelt BPF Schilders de waardeoverdracht af en ontvangt u een brief dat de waardeoverdracht is gerealiseerd.


Waardeoverdracht: van BPF Schilders naar een ander pensioenfonds

Hoe vraagt u waardeoverdracht naar een ander pensioenfonds aan?

Verlaat u de sector Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf en gaat u bij een ander pensioenfonds pensioen opbouwen? Dan kunt u uw pensioen meenemen. Dit geldt ook als u een geconverteerd ouderdomspensioen heeft bij ons.

Is uw pensioen dat u bij BPF Schilders heeft opgebouwd lager of gelijk aan €592,51 bruto per jaar? Dan hoeft u niks te doen. BPF Schilders zal uw pensioen automatisch overdragen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. U ontvangt van uw nieuwe pensioenuitvoerder bericht als BPF Schilders uw pensioen heeft overgedragen. Wilt u weten hoe hoog uw pensioen is? Kijkt u dan op de pensioenplanner op Infodesk  of ga naar www.mijnpensioenverzicht.nl.

Is uw pensioen hoger dan €592,51 bruto per jaar? Dan regelt u het overdragen naar een nieuwe pensioenuitvoerder in twee stappen.

Stap 1: U vraagt waardeoverdracht aan bij de nieuwe pensioenuitvoerder

Wilt u gebruik maken van uw wettelijk recht op waardeoverdracht? Dan stuurt u het volledig ingevulde en ondertekende formulier Aanvraag Waardeoverdracht naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. Bij een nieuwe wisseling van baan, is er weer recht op waardeoverdracht. Het formulier Aanvraag Waardeoverdracht vraagt u aan bij de nieuwe pensioenuitvoerder.

  • De nieuwe pensioenuitvoerder vraagt binnen een maand een opgave van de opgebouwde aanspraken aan bij BPF Schilders.
  • BPF Schilders verstrekt binnen twee maanden een opgave van uw pensioenaanspraken aan de nieuwe pensioenuitvoerder.
  • Van de nieuwe pensioenuitvoerder krijgt u een offerte.

Stap 2: U gaat wel of niet akkoord met de waardeoverdracht

Nadat u de offerte heeft ontvangen, kunt u de afweging maken of u het pensioen bij BPF Schilders wilt overdragen naar de nieuwe pensioenuitvoerder. Schriftelijk geeft u aan of u wel of niet akkoord gaat met de waardeoverdracht op basis van de offerte.

  • Gaat u niet akkoord met de waardeoverdracht? Dan laat uw nieuwe pensioenuitvoerder dit aan BPF Schilders weten. Uw opgebouwde pensioen blijft dan bij BPF Schilders staan.
  • Gaat u wel akkoord met de waardeoverdracht? Dan vraagt uw nieuwe pensioenuitvoerder aan BPF Schilders om de overdrachtswaarde over te maken. Zodra de nieuwe pensioenuitvoerder de overdrachtswaarde van BPF Schilders heeft ontvangen, wordt de waardeoverdracht afgerond. U ontvangt hiervan bericht van de nieuwe pensioenuitvoerder.

Waardeoverdracht aanvragen via mijnwaardeoverdracht.nl

Mijnwaardeoverdracht.nl (MWO) is een gezamenlijk initiatief met een website vanuit de pensioensector. Op mijnwaardeoverdracht.nl kunt u direct een offerte voor waardeoverdracht laten maken en, als u dat wenst, waardeoverdracht aanvragen. Het initiatief is in ontwikkeling en daarom zijn nu enkele fondsen aangesloten op MWO. U kunt eenvoudig en snel de regelingen vergelijken en direct een offerte laten maken. Als u akkoord bent met de offerte, is de waardeoverdracht geregeld. U logt op www.mijnwaardeoverdracht.nl veilig in met DigiD. 

Let op! Als u een partner heeft, moet deze ook in het bezit zijn van DigiD. Heeft u of uw partner geen DigiD? Vraag dan de waardeoverdracht aan via Aanvraag Waardeoverdracht.


Waardeoverdracht aanvragen via mijnwaardeoverdracht.nl

Hoe doet u dat?

Mijnwaardeoverdracht.nl (MWO) is een gezamenlijk initiatief met een website vanuit de pensioensector. Op mijnwaardeoverdracht.nl kunt u direct een offerte voor waardeoverdracht laten maken en, als u dat wenst, waardeoverdracht aanvragen.

Het initiatief is in ontwikkeling en daarom zijn nu enkele fondsen aangesloten op MWO. U kunt eenvoudig en snel de regelingen vergelijken en direct een offerte laten maken. Als u akkoord bent met de offerte, is de waardeoverdracht geregeld. U logt op www.mijnwaardeoverdracht.nl veilig in met DigiD. 

Let op! Als u een partner heeft, moet deze ook in het bezit zijn van DigiD. Heeft u of uw partner geen DigiD? Vraag dan de waardeoverdracht aan via Aanvraag Waardeoverdracht.


Een keuze maken. Pensioen overdragen: ja of nee?

Nadat u de offerte heeft ontvangen, moet u de keuze maken of u het opgebouwde pensioen naar de nieuwe pensioenuitvoerder overdraagt of achterlaat bij het oude pensioenfonds. Hiervoor is het belangrijk om de nieuwe en oude pensioenregelingen met elkaar te vergelijken, zodat u kunt bepalen of waardeoverdracht een goede keuze is.
Hoe beslist u nu of u uw pensioen meeneemt naar uw nieuwe pensioenfonds? Kijk bijvoorbeeld naar onderstaande aandachtspunten en gebruik de pensioenvergelijker. Een handig hulpmiddel om de verschillen tussen twee pensioenregelingen in beeld te brengen.

Financiële positie - Welk pensioenfonds heeft een betere financiële situatie?

Dit kunt u onder andere vergelijken op basis van de dekkingsgraad. De dekkingsgraad geeft procentueel de verhouding weer tussen het aanwezige vermogen en de pensioenverplichtingen op een bepaald tijdstip. Als de dekkingsgraad 100% is, dan staat tegenover elke euro aan pensioenverplichtingen één euro aan vermogen. De actuele dekkingsgraad van BPF Schilders vindt u op de homepage.

Toeslagenbeleid - Past de nieuwe pensioenuitvoerder het opgebouwde pensioen jaarlijks via de loonontwikkeling of de prijsontwikkeling?

Is de toeslag voorwaardelijk of onvoorwaardelijk? Bij BPF Schilders is de toeslagverlening voorwaardelijk. Voorwaardelijk betekent dat BPF Schilders de pensioenaanspraken alleen verhoogt als de (beleids)dekkingsgraad hoog genoeg is en als dit volgens de systematiek van de toekomstbestendige indexering mogelijk is. Toeslagverlening is mogelijk bij een dekkingsgraad vanaf 110%. Is de dekkingsgraad van BPF Schilders lager? Dan vindt er geen toeslag plaats.

Continuïteit - Hoe solide is de sector of werkgever die achter het pensioenfonds staat?

BPF Schilders is het pensioenfonds voor de gehele sector Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf en bestaat ruim 60 jaar. Ondanks de afname van het aantal deelnemers, verwachten we dat het pensioenfonds nog vele jaren blijft bestaan.

Nabestaandenpensioen - Hoe wordt het nabestaandenpensioen opgebouwd?

Bij BPF Schilders kunt u het nabestaandenpensioen op kapitaalbasis opbouwen. Bij pensioenfondsen waarbij het nabestaandenpensioen niet wordt opgebouwd maar wordt verzekerd, vervalt het recht op nabestaandenpensioen bij uitdiensttreding. Men spreekt dan van een nabestaandenpensioen op risicobasis. Bij uitdiensttreding vervalt dan de verzekering van het overlijdensrisico en is er geen pensioen voor de nabestaanden bij overlijden.

Bij BPF Schilders bouwt u een nabestaandenpensioen op basis van kapitaaldekking op. Bij overlijden is er dus een pensioen voor uw eventuele partner en uw kinderen tot 23 jaar.

Beleggingsrisico - Op welke manier wordt uw pensioen opgebouwd?

In sommige pensioenregelingen kunt u een pensioenkapitaal opbouwen. Dit kapitaal wordt belegd. Op de pensioendatum koopt u dan met het opgebouwde kapitaal een levenslang pensioen aan. De hoogte van het kapitaal op pensioendatum is afhankelijk van het behaalde rendement. U draagt tot de pensioendatum het beleggingsrisico. Dit heet een beschikbare premieregeling.

BPF Schilders heeft een middelloonregeling. Bij BPF Schilders bouwt u jaarlijks een stukje levenslang pensioen op. Eventuele koersschommelingen vlak voor de pensioendatum hebben daardoor geen effect op uw levenslang ouderdomspensioen. Het beleggingsrendement heeft bij BPF Schilders wel invloed op de toeslagverlening of een eventuele korting op uw pensioenaanspraken.

Belangrijke afwegingen voor uw keuze

De financiële positie van het nieuwe pensioenfonds, de toeslagverlening en de continuïteit van de sector zijn de belangrijkste afwegingen bij uw beslissing. Kijk niet alleen naar het toeslagenbeleid, maar ook in combinatie met de financiële positie van het pensioenfonds. Een lage dekkingsgraad heeft namelijk tot gevolg dat er geen of slechts gedeeltelijke toeslagverlening plaatsvindt. Maar gemak, helderheid en overzichtelijkheid spelen ook een grote rol.

Daarnaast zijn misschien andere aspecten voor u persoonlijk van belang. Welke pensioenregeling is in uw situatie gunstiger? Die afweging kunt u alleen zelf maken. Vergelijk daarom de opgave waardeoverdracht van de nieuwe pensioenuitvoerder met uw laatste pensioenoverzicht.

Gebruik de pensioenvergelijker. Een handig hulpmiddel.

Pensioenregelingen verschillen van elkaar. Met de Pensioenvergelijker krijgt u een beeld van de verschillen tussen twee pensioenregelingen. U ziet bijvoorbeeld wat u wel en wat u niet krijgt. Bekijk wat de verschillen zijn en wat dat voor u betekent. Dan kunt u er voor kiezen om zelf iets te regelen. De verschillen kennen, is ook één van de stappen bij het beslissen over waardeoverdracht: neemt u uw pensioen mee naar uw nieuwe pensioenuitvoerder of niet?


Automatische waardeoverdracht bij verandering van  pensioenregeling

Verandert u van werkgever en valt u daardoor onder een andere pensioenregeling?

Wat er met uw pensioen gebeurt is afhankelijk van de hoogte van uw opgebouwd pensioen per jaar.

  • Is uw opgebouwde pensioen nu minder dan € 592,51 bruto per jaar? En stopte u met het opbouwen van pensioen bij BPF Schilders? Dan zorgt BPF Schilders er automatisch voor dat uw pensioen meegaat naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. Heeft u geen nieuwe pensioenuitvoerder? Dan blijft uw pensioen bij BPF Schilders.

  • Is uw opgebouwde pensioen nu hoger dan € 592,51 bruto per jaar? Dan beslist u zelf of u uw pensioen meeneemt. Dit kan bijvoorbeeld gunstig zijn als uw nieuwe werkgever een betere pensioenregeling heeft. Of misschien wilt u alle pensioenen bij één uitvoerder hebben. Laat uw nieuwe pensioenuitvoerder dan weten dat u uw pensioen wilt meenemen. Het meenemen van uw pensioen regelt u bij uw nieuwe pensioenuitvoerder. Wilt u uw pensioen niet meenemen? Dan blijft uw pensioen bij BPF Schilders. Wilt u hulp bij het maken van uw keuze? Neemt u dan contact met ons op, wij helpen u graag. BPF Schilders checkt jaarlijks bij www.mijnpensioenoverzicht.nl of het pensioen dat u bij ons heeft opgebouwd, hoger of lager is dan € 592,51 bruto per jaar.

Het kan zijn dat BPF Schilders uw pensioen toch niet automatisch mag overdragen omdat uw opgebouwde pensioen bij ons op dit moment hoger is dan € 592,51 bruto per jaar. Dit komt doordat de wettelijke grens van klein pensioen ieder jaar wijzigt. In dat geval kunt u zelf vragen om waardeoverdracht naar een andere pensioenuitvoerder. U ontvangt van ons dan hierover bericht. U ontvangt ook bericht van ons als uw opgebouwde pensioen in een jaar onder de wettelijke grens van klein pensioen uitkomt. In dat geval zal BPF Schilders proberen uw pensioen automatisch over te dragen.