Waardeoverdracht

Heeft u bij een andere werkgever pensioen opgebouwd? Dan kunt u dat opgebouwde pensioen meenemen naar BPF Schilders. We noemen dit waardeoverdracht.

Een voordeel van waardeoverdracht is dat uw pensioen niet versnipperd raakt over verschillende pensioenuitvoerders. Zo houdt u een beter overzicht over hoeveel pensioen u in de toekomst kunt verwachten. Gaat u in een andere branche werken, dan kunt u uw pensioen bij BPF Schilders ook overdragen aan de nieuwe pensioenuitvoerder.

Hoe u waardeoverdracht in beide gevallen aanvraagt en waar u op moet letten, leggen wij u graag uit.

Waardeoverdracht: van een ander pensioenfonds naar BPF Schilders

Hoe vraagt u waardeoverdracht naar BPF Schilders aan?

Uw opgebouwde pensioen overdragen naar BPF Schilders regelt u in twee stappen.

Stap 1: U vraagt waardeoverdracht aan bij BPF Schilders

Om gebruik te maken van uw wettelijk recht op waardeoverdracht, stuurt u het volledig ingevulde en ondertekende formulier Aanvraag Waardeoverdracht naar BPF Schilders. Zodra BPF Schilders uw aanvraag heeft verwerkt, krijgt u een ontvangstbevestiging.

  • BPF Schilders vraagt een opgave aan bij uw oude pensioenuitvoerder. Dat gebeurt binnen 1 maand na ontvangst van uw aanvraag.
  • Binnen 2 maanden nadat u de aanvraag heeft ingediend, verstrekt uw oude pensioenuitvoerder een opgave van uw pensioenaanspraken aan BPF Schilders.
  • Als BPF Schilders geen reactie krijgt van uw oude pensioenuitvoerder, dan stuurt BPF Schilders maximaal 2 keer een herinnering. Heeft BPF Schilders dan nog steeds niets gehoord, dan legt BPF Schilders de aanvraag stil totdat wij alsnog een reactie ontvangen. Zodra BPF Schilders de opgave van uw oude pensioenuitvoerder heeft ontvangen, krijgt u van BPF Schilders een brief, een vrijblijvende offerte en een akkoordverklaring.

Stap 2: U gaat wel of niet akkoord met de waardeoverdracht

Nadat u de offerte heeft ontvangen, kunt u de afweging maken of u het pensioen bij uw oude pensioenuitvoerder wilt overdragen naar BPF Schilders. Op de akkoordverklaring geeft u (en uw eventuele partner) aan of u wel of niet akkoord gaat met de waardeoverdracht op basis van de offerte. U stuurt de akkoordverklaring binnen 2 maanden terug naar BPF Schilders en wij verwerken de verklaring.

  • Gaat u niet akkoord met de waardeoverdracht? Dan informeert BPF Schilders uw oude pensioenuitvoerder daarover en blijven de pensioenaanspraken bij de oude pensioenuitvoerder staan.
  • Gaat u wel akkoord met de waardeoverdracht? Dan vraagt BPF Schilders uw oude pensioenuitvoerder om de overdrachtswaarde binnen 10 dagen over te maken. Daarna wikkelt BPF Schilders de waardeoverdracht af en ontvangt u een brief dat de waardeoverdracht is gerealiseerd.

Let op! Als de beleidsdekkingsgraad van BPF Schilders lager is dan 100%, is waardeoverdracht naar BPF Schilders niet mogelijk. Uw aanvraag nemen we in dat geval in behandeling als de beleidsdekkingsgraad weer 100% of hoger is. Wij informeren u dan per brief.

Wilt u waardeoverdracht van uw vorige pensioenfonds naar BPF Schilders? Dan moet ook uw vorige pensioenfonds een beleidsdekkingsgraad hebben van 100% of hoger.


Waardeoverdracht: van BPF Schilders naar een ander pensioenfonds

Hoe vraagt u waardeoverdracht naar een ander pensioenfonds aan?

Verlaat u de sector Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf en gaat u bij een ander pensioenfonds pensioen opbouwen? Dan kunt u uw pensioen meenemen. Uw pensioen bij BPF Schilders overdragen naar de nieuwe pensioenuitvoerder regelt u in twee stappen.

Stap 1: U vraagt waardeoverdracht aan bij de nieuwe pensioenuitvoerder

Wilt u gebruik maken van uw wettelijk recht op waardeoverdracht? Dan stuurt u het volledig ingevulde en ondertekende formulier Aanvraag Waardeoverdracht naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. Bij een nieuwe wisseling van baan, is er weer recht op waardeoverdracht. Het formulier Aanvraag Waardeoverdracht vraagt u aan bij de nieuwe pensioenuitvoerder.

  • De nieuwe pensioenuitvoerder vraagt binnen een maand een opgave van de opgebouwde aanspraken aan bij BPF Schilders.
  • BPF Schilders verstrekt binnen twee maanden een opgave van uw pensioenaanspraken aan de nieuwe pensioenuitvoerder.
  • Van de nieuwe pensioenuitvoerder krijgt u een offerte.

Stap 2: U gaat wel of niet akkoord met de waardeoverdracht

Nadat u de offerte heeft ontvangen, kunt u de afweging maken of u het pensioen bij BPF Schilders wilt overdragen naar de nieuwe pensioenuitvoerder. Schriftelijk geeft u aan of u wel of niet akkoord gaat met de waardeoverdracht op basis van de offerte.

  • Gaat u niet akkoord met de waardeoverdracht? Dan laat uw nieuwe pensioenuitvoerder dit aan BPF Schilders weten. Uw opgebouwde pensioen blijft dan bij BPF Schilders staan.
  • Gaat u wel akkoord met de waardeoverdracht? Dan vraagt uw nieuwe pensioenuitvoerder aan BPF Schilders om de overdrachtswaarde over te maken. Zodra de nieuwe pensioenuitvoerder de overdrachtswaarde van BPF Schilders heeft ontvangen, wordt de waardeoverdracht afgerond. U ontvangt hiervan bericht van de nieuwe pensioenuitvoerder.


Een keuze maken. Pensioen overdragen: ja of nee?

Nadat u de offerte heeft ontvangen, moet u de keuze maken of u het opgebouwde pensioen naar de nieuwe pensioenuitvoerder overdraagt of achterlaat bij het oude pensioenfonds. Hiervoor is het belangrijk om de nieuwe en oude pensioenregelingen met elkaar te vergelijken, zodat u kunt bepalen of waardeoverdracht een goede keuze is.

Hoe beslist u nu of u uw pensioen meeneemt naar uw nieuwe pensioenfonds? Kijk bijvoorbeeld naar onderstaande aandachtspunten.

Financiële positie - Welk pensioenfonds heeft een betere financiële situatie?

Dit kunt u onder andere vergelijken op basis van de dekkingsgraad. De dekkingsgraad geeft procentueel de verhouding weer tussen het aanwezige vermogen en de pensioenverplichtingen op een bepaald tijdstip. Als de dekkingsgraad 100% is, dan staat tegenover elke euro aan pensioenverplichtingen één euro aan vermogen. De actuele dekkingsgraad van BPF Schilders vindt u op de homepage.

Toeslagenbeleid - Past de nieuwe pensioenuitvoerder het opgebouwde pensioen jaarlijks via de loonontwikkeling of de prijsontwikkeling?

Is de toeslag voorwaardelijk of onvoorwaardelijk? Bij BPF Schilders is de toeslagverlening voorwaardelijk. Voorwaardelijk betekent dat BPF Schilders de pensioenaanspraken alleen verhoogt als de (beleids)dekkingsgraad hoog genoeg is en als dit volgens de systematiek van de toekomstbestendige indexering mogelijk is. Toeslagverlening is mogelijk bij een dekkingsgraad vanaf 110%. Is de dekkingsgraad van BPF Schilders lager? Dan vindt er geen toeslag plaats.

Continuïteit - Hoe solide is de sector of werkgever die achter het pensioenfonds staat?

BPF Schilders is het pensioenfonds voor de gehele sector Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf en bestaat ruim 60 jaar. Ondanks de afname van het aantal deelnemers, verwachten we dat het pensioenfonds nog vele jaren blijft bestaan.

Nabestaandenpensioen - Hoe wordt het nabestaandenpensioen opgebouwd?

Bij BPF Schilders kunt u het nabestaandenpensioen op kapitaalbasis opbouwen. Bij pensioenfondsen waarbij het nabestaandenpensioen niet wordt opgebouwd maar wordt verzekerd, vervalt het recht op nabestaandenpensioen bij uitdiensttreding. Men spreekt dan van een nabestaandenpensioen op risicobasis. Bij uitdiensttreding vervalt dan de verzekering van het overlijdensrisico en is er geen pensioen voor de nabestaanden bij overlijden.

Bij BPF Schilders bouwt u een nabestaandenpensioen op basis van kapitaaldekking op. Bij overlijden is er dus een pensioen voor uw eventuele partner en uw kinderen tot 23 jaar.

Beleggingsrisico - Op welke manier wordt uw pensioen opgebouwd?

In sommige pensioenregelingen kunt u een pensioenkapitaal opbouwen. Dit kapitaal wordt belegd. Op de pensioendatum koopt u dan met het opgebouwde kapitaal een levenslang pensioen aan. De hoogte van het kapitaal op pensioendatum is afhankelijk van het behaalde rendement. U draagt tot de pensioendatum het beleggingsrisico. Dit heet een beschikbare premieregeling.

BPF Schilders heeft een middelloonregeling. Bij BPF Schilders bouwt u jaarlijks een stukje levenslang pensioen op. Eventuele koersschommelingen vlak voor de pensioendatum hebben daardoor geen effect op uw levenslang ouderdomspensioen. Het beleggingsrendement heeft bij BPF Schilders wel invloed op de toeslagverlening of een eventuele korting op uw pensioenaanspraken.

Conclusie

De financiële positie van het nieuwe pensioenfonds, de toeslagverlening en de continuïteit van de sector zijn de belangrijkste afwegingen bij uw beslissing. Kijk niet alleen naar het toeslagenbeleid, maar ook in combinatie met de financiële positie van het pensioenfonds. Een lage dekkingsgraad heeft namelijk tot gevolg dat er geen of slechts gedeeltelijke toeslagverlening plaatsvindt. Maar gemak, helderheid en overzichtelijkheid spelen ook een grote rol.

Daarnaast zijn misschien andere aspecten voor u persoonlijk van belang. Welke pensioenregeling is in uw situatie gunstiger? Die afweging kunt u alleen zelf maken. Vergelijk daarom de opgave waardeoverdracht van de nieuwe pensioenuitvoerder met uw laatste pensioenoverzicht.