Vrijwillige voortzetting pensioenopbouw

U kunt (onder voorwaarden) bij BPF Schilders op eigen kosten pensioen opbouwen bij ontslag, bij onbetaald verlof of wanneer uw dienstverband eindigt terwijl u gedeeltelijk ziek of arbeidsongeschikt bent. Wij noemen dit vrijwillige voortzetting. U blijft dan ook recht houden op een volledig partnerpensioen. Als u hiervoor kiest, bent u zelf verantwoordelijk voor het betalen van de volledige pensioenpremie. Wij zetten de mogelijkheden voor u op een rijtje.

Ontslag

Bent u ontslagen? Dan stopt uw pensioenopbouw. Vanaf de datum dat uw dienstverband (gedeeltelijk) is beëindigd, kunt u onder voorwaarden uw pensioen vrijwillig voortzetten. Dit stopt automatisch na drie jaar.

Gedeeltelijk ziek of arbeidsongeschikt

Eindigt uw dienstverband terwijl u gedeeltelijk ziek of arbeidsongeschikt bent? Dan bouwt u minder pensioen op dan daarvoor. Wordt uw pensioen voor het gedeelte dat u ziek of arbeidsongeschikt bent premievrij voortgezet? Dan kunt u het gedeelte dat niet premievrij wordt voortgezet, zelf vrijwillig voortzetten. Dit stopt automatisch na drie jaar.

Tijdelijk werkloos?

In de winter kan het voorkomen dat u tijdelijk werkloos bent. Dan stopt uw pensioenopbouw bij BPF Schilders. Maar u kunt uw pensioenopbouw onder voorwaarden vrijwillig voortzetten. Uw werkgever mag afspraken met u maken om (een deel van) de premie te vergoeden als u voor deze mogelijkheid kiest. Is uw werkgever bereid een deel van de premie te vergoeden? Dan is het belangrijk dat deze afspraak schriftelijk wordt vastgelegd in een overeenkomst die u met uw werkgever sluit over uw ontslag. Dit wordt vaak een vaststellingsovereenkomst genoemd. Een goede schriftelijke vastlegging is belangrijk vanwege fiscale gevolgen en uw recht op een werkloosheidsuitkering. Wij raden u aan om hiervoor een adviseur in de arm te nemen. Bijvoorbeeld een adviseur van uw vakbond of uw rechtsbijstandsverzekeraar.

ANW-vangnetregeling

Nam u al deel aan de ANW-vangnetregeling? Dan kunt u deze ook vrijwillig voortzetten. Dit kan echter alleen in combinatie met de basisregeling en als u daar al gebruik van maakte toen u nog in loondienst was.

Onbetaald verlof

Neemt u onbetaald verlof en werkt en verdient u tijdelijk niet of minder? Dan stopt uw pensioenopbouw tijdelijk. Of u bouwt nog wel pensioen op, maar minder dan daarvoor. U kunt onder voorwaarden kiezen voor vrijwillige voortzetting. Dit stopt als u weer gaat werken.

Wat wordt verstaan onder onbetaald verlof? Bij ouderschapsverlof, langdurig zorgverlof, adoptie- of pleegzorgverlof, sabbatsverlof, levensloopverlof en studieverlof is sprake van onbetaald verlof.

Let op! Geef zelf op tijd de einddatum van uw verlof aan ons door. Dit doet u door ons een brief te sturen waarin u aangeeft dat u weer gaat werken en wat de einddatum van uw verlof is.

Overige situaties

Geldt voor u een bijzondere situatie? Bijvoorbeeld het faillissement van uw werkgever. Neemt u dan contact op met de klantenservice om te bespreken of u uw pensioen vrijwillig kunt voortzetten.

Wie betaalt de premie en wat kost het?

U betaalt de premie voor de vrijwillige voortzetting zelf. U betaalt zowel het werknemers- als het werkgeversdeel. Uw werkgever mag wel afspraken met u maken om (een deel van) de premie te vergoeden als u kiest voor vrijwillige voortzetting. Hoe hoog de premie is, hangt af van uw situatie. Wanneer u de premie niet betaalt, wordt de vrijwillige voortzetting direct beëindigd.

Kunt u de vrijwillige voortzetting voortijdig beëindigen?

Ja, dat kan. Hiervoor kunt u een schriftelijk verzoek bij ons indienen dat u per aangetekende post naar ons stuurt. De beëindiging gaat dan in op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin wij uw verzoek hebben ontvangen.

Hoe en binnen welke termijn vraagt u een vrijwillige voortzetting aan?

Een vrijwillige voortzetting moet u schriftelijk aanvragen, binnen negen maanden nadat uw dienstverband (gedeeltelijk) is beëindigd of uw onbetaald verlof is ingegaan. Dit doet u door ons een brief of een e-mail te sturen. Geef daarin aan waarom u een vrijwillige voortzetting wenst en per welke datum u de vrijwillige voortzetting wilt laten ingaan. Nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen, kijken wij of u aan de voorwaarden voldoet. Voldoet u aan de voorwaarden? Dan sturen wij u een offerte. Voldoet u niet aan de voorwaarden? Dan wijzen wij uw aanvraag af per brief en leggen wij daarbij uit waarom u niet aan de voorwaarden voldoet.


Lees de voorwaarden van vrijwillige voortzetting