Scheiden of uit elkaar gaan

U moet veel regelen als u gaat scheiden of uit elkaar gaat. Ook voor uw pensioen. Lees op deze pagina waar u aan moet denken. 

Bij BPF Schilders bouwt u ouderdomspensioen én partnerpensioen op. Wanneer u gaat scheiden denkt u waarschijnlijk niet direct aan uw pensioen. Maar een scheiding kan wel grote gevolgen hebben. Uw pensioen kan daardoor veel lager uitvallen.

Bekijk het filmpje wat er met uw pensioen gebeurt als u gaat scheiden of uit elkaar gaat. In 2 minuten bent u helemaal op de hoogte.

Ook in het handige stappenplan ziet u waar u aan moet denken bij scheiden of uit elkaar gaan.

Wat zijn de gevolgen voor uw pensioen?

Wat gebeurt er met uw ouderdomspensioen?

In de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding is bepaald dat het ouderdomspensioen bij scheiding ‘verevend’ wordt. Dat betekent dat uw ex-partner recht heeft op de helft van het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap is opgebouwd. De verdeling van uw ouderdomspensioen mag ook aangevraagd worden door uw ex-partner, zonder dat uw ex-partner u daarvan op de hoogte stelt. U bent bij wet verplicht om daaraan mee te werken.

Vanaf uw pensioengerechtigde leeftijd ontvangt uw ex-partner dus een deel van het door u opgebouwde ouderdomspensioen. Het omgekeerde geldt overigens ook: neemt uw ex-partner deel aan een pensioenregeling? Dan kunt u recht hebben op de helft van het ouderdomspensioen van uw ex-partner dat tijdens het huwelijk is opgebouwd. U kunt afwijken van deze standaardverdeling, maar dat kan alleen als u het daar samen met uw ex-partner over eens wordt.

Wat gebeurt er met het partnerpensioen?

Uw ex-partner heeft mogelijk recht op het partnerpensioen dat u heeft opgebouwd tot de scheidingsdatum of de datum dat u niet meer samenwoont. Dit heet bijzonder partnerpensioen en wordt aan uw ex-partner uitgekeerd na uw overlijden. De hoogte van het bijzonder partnerpensioen is gelijk aan het partnerpensioen dat is opgebouwd tot aan de scheidingsdatum of de datum dat u niet meer samenwoont. Hoeveel het (eventueel resterende) partnerpensioen bedraagt, ziet u terug op uw pensioenoverzicht. Uw pensioenoverzicht vindt u terug op Infodesk. Houd hiervoor uw inloggegevens bij de hand. 

Let op! Gaat u na uw AOW-leeftijd samenwonen, trouwen of een geregistreerd partnerschap aan? Dan heeft uw partner géén recht op partnerpensioen.

Conversie naar eigen ouderdomspensioen

Conversie betekent het omzetten in een eigen pensioen. Uw ex-partner krijgt het deel van het pensioen (ouderdoms- én partnerpensioen) iedere maand als eigen ouderdomspensioen wanneer zij/hij met pensioen gaat. Kortom: zij/hij hoeft niet te wachten tot het moment waarop u met pensioen gaat. Wanneer u voor conversie kiest, doet u definitief afstand van het deel van het ouderdomspensioen én bijzonder partnerpensioen, waarop uw ex-partner recht heeft. Dit betekent dat als uw ex-partner overlijdt, u dat deel van het ouderdomspensioen definitief kwijt bent. Het voordeel is dat uw ex-partner zelf beslissingen kan nemen over het pensioen.


Was u getrouwd of had u een geregistreerd partnerschap?

Hoe geeft u uw scheiding door?

U hoeft uw scheiding niet aan ons door te geven. Wij krijgen dit door van de gemeente. Tenzij u in het buitenland woont. Dan moet u dit zelf aan ons doorgeven.

U stuurt BPF Schilders dan bewijs van uw scheiding op, bijvoorbeeld een kopie van een akte of convenant. We sturen u altijd een bevestiging van de beëindiging van uw partnerpensioen. U stuurt het bewijs naar:

BPF Schilders
Postbus 702
3700 AS Zeist
Nederland

Welke mogelijkheden zijn er om het ouderdomspensioen te verdelen?

Standaardverdeling

Uw ex-partner heeft volgens de wet recht op de helft van het bedrag aan ouderdomspensioen dat u tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap heeft opgebouwd. Dit geldt zowel voor een echtscheiding als voor een scheiding van tafel en bed. Dit noemen we de standaardverdeling. De standaardverdeling moet u binnen twee jaar na de scheiding bij ons aanvragen met het wettelijke formulier Mededelingsformulier in verband met verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding. Wij zorgen er dan voor dat uw ex-partner vanaf uw pensioendatum het juiste deel krijgt. Doet u dit niet, dan moet u zelf maandelijks geld overmaken naar uw ex-partner.

Afwijkende verdeling of geen verdeling

U kunt ook voor een andere verdeling kiezen of uw ouderdomspensioen helemaal niet verdelen. Bijvoorbeeld omdat u vóór uw huwelijk of geregistreerd partnerschap al een tijd heeft samengewoond en u uw ex-partner meer rechten wilt geven. Uw partner moet dan wel al eerder bij ons zijn aangemeld in de tijd dat u nog samenwoonde. Of omdat u een andere verdeling wenst dan de standaard 50-50% verdeling. Een afwijkende verdeling moet zijn vastgelegd in de huwelijkse voorwaarden of het echtscheidingsconvenant. U moet dit binnen twee jaar na de scheiding bij ons aanvragen met het wettelijke formulier Mededelingsformulier in verband met verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding.

Heeft de verdeling plaatsgevonden? Dan ziet u dat terug op uw Uniform Pensioenoverzicht dat u van BPF Schilders ontvangt.

Welke mogelijkheden zijn er bij het partnerpensioen?

Standaard

Uw ex-partner heeft volgens de wet na uw overlijden mogelijk recht op het partnerpensioen dat u heeft opgebouwd. Dit noemen we bijzonder partnerpensioen. Wanneer er recht bestaat op bijzonder partnerpensioen, dan hoeft u dit niet zelf aan te vragen. U en uw ex-partner ontvangen van BPF Schilders automatisch een brief. Daarin staat de hoogte van het bijzonder partnerpensioen vermeld.

Blijkt na de scheiding dat het verwachte bijzonder partnerpensioen minder bedraagt dan € 592,51 bruto per jaar (niveau 2024)? Dan ontvangt uw ex-partner een eenmalig afkoopbedrag. Na uitbetaling van dit eenmalige bedrag zijn er voor uw ex-partner geen aanspraken/rechten meer op bijzonder partnerpensioen bij BPF Schilders.

Afstand doen

Uw ex-partner kan afstand doen van het bijzonder partnerpensioen. U moet dit duidelijk in het echtscheidingsconvenant vastleggen. Vul ook het formulier Overeenkomst afstand bijzonder partnerpensioen in en stuur beide documenten naar ons op. U krijgt daarna van ons een brief waarin wij bevestigen dat uw ex-partner afstand heeft gedaan van het recht op bijzonder partnerpensioen.

Wat gebeurt er bij waardeoverdracht naar een ander pensioenfonds?

Bouwt u door verandering van baan bij een ander pensioenfonds rechten op? Dan kunt u de rechten die u bij BPF Schilders heeft opgebouwd overdragen. Dit heet waardeoverdracht. Het deel van het ouderdomspensioen dat bestemd is voor uw ex-partner gaat bij waardeoverdracht mee naar het ‘nieuwe’ pensioenfonds. Dat geldt niet voor het bijzonder partnerpensioen, dat bestemd is voor uw ex-partner. Dat blijft achter bij het pensioenfonds waar het is opgebouwd. Hetzelfde geldt bij waardeoverdracht van een ander pensioenfonds naar BPF Schilders.


Woonde u ongehuwd samen?

Hoe geeft u de beëindiging van uw relatie door?

Stuur ons een brief waarin u aangeeft dat u niet meer samenwoont, vanaf welke datum u niet meer samenwoont en dat u uw partner afmeldt, voorzien van uw handtekening. Vermeld in de brief ook de voorletters, de achternaam en de geboortedatum van uw ex-partner, en het nieuwe adres van u of uw ex-partner. Heeft u uw ex-partner nooit bij ons aangemeld? Dan hoeft u niets te doen.

Heeft uw ex-partner recht op een deel van uw ouderdomspensioen?

Uw ex-partner heeft geen wettelijk recht op een deel van uw ouderdomspensioen als u ongehuwd samenwoonde. Ook niet als u een notariële samenlevingsovereenkomst heeft. U kunt wel zelf afspraken maken over de verdeling van uw ouderdomspensioen in de tijd dat u samen was. BPF Schilders blijft buiten een eventuele pensioenverdeling.

Welke mogelijkheden zijn er bij het partnerpensioen?

Standaard

Uw ex-partner heeft na uw overlijden mogelijk recht op het partnerpensioen dat u heeft opgebouwd. Dit noemen we bijzonder partnerpensioen. De voorwaarde is dat uw partner bij BPF Schilders was aangemeld. Daarnaast moet u ook aan de volgende eisen voldoen:
  • u heeft een samenlevingscontract dat door een notaris is opgesteld, of de gezamenlijke huishouding bestaat minimaal een half jaar; en
  • u bent allebei niet getrouwd; en
  • uw partner is geen bloed- of aanverwant in de rechte lijn (bijv. ouder en kind); en
  • u en uw partner wonen op één adres volgens de Basisregistratie Personen (BRP).
Wanneer er recht bestaat op bijzonder partnerpensioen, hoeft u dit niet zelf aan te vragen. U en uw ex-partner ontvangen van BPF Schilders automatisch een brief. Daarin staat de hoogte van het bijzonder partnerpensioen vermeld.

 

Andere afspraak

Uw ex-partner kan afstand doen van het bijzonder partnerpensioen. U moet dit duidelijk in een schriftelijke overeenkomst tussen u en uw ex-partner vastleggen. Vul ook het formulier Overeenkomst afstand bijzonder partnerpensioen in en stuur beide documenten naar ons op. U krijgt daarna van ons een brief waarin wij bevestigen dat uw ex-partner afstand heeft gedaan van het recht op bijzonder partnerpensioen.

Wat gebeurt er bij waardeoverdracht naar een ander pensioenfonds?

Bouwt u door verandering van baan bij een ander pensioenfonds rechten op? Dan kunt u de rechten die u bij BPF Schilders heeft opgebouwd overdragen. Dit heet waardeoverdracht. Dat geldt niet voor het bijzonder partnerpensioen, dat bestemd is voor uw ex-partner. Dat blijft achter bij het pensioenfonds waar het is opgebouwd. Hetzelfde geldt bij waardeoverdracht van een ander pensioenfonds naar BPF Schilders.


Bekijk ook de 8 andere belangrijke pensioenmomenten

Klik op de infographic en kijk op welk moment in uw leven u iets moet doen.